60-as évek

1960

1960. március 4-én emlékeztek meg Weisz Márkról, a körzeti zsidóság intézményeinek egyik alapítójárólszületésének 100-ik évfordulóján.

Ebben az évben különösen sok barmicva avatás történt: Frank Tamást, a zuglói körzet alelnökének, Frank Sándornak fiát, Rónai Tamást, Rónai Emilnek, a Nagyfuvaros utcai körzet választmányi tagjának fiát, Hoffmann Józsefet, Hoffmann Zoltán fiát, Zelekovits Györgyöt, Zelekovits Mártonnak, a Nagyfuvaros utcai körzet elöljárójának fiát, Messinger Miklóst, Messinger Sándor fiát, Jakobovits Pétert, a Székesfehérváron lakó Steiner Györgyöt (Izsák Elek, a hitközség lelkes vezetőségi tagja készítette elő a máftirra), Schiller Pétert, Schiller Árpád fiát, Somogyi Györgyöt, Fischer Gábort, Fischer Mihály fiát, Korn Andrást, Korn Lajos fiát, Marosi Mátyást, Marosi Simonnak, a körzet választmányi tagjának fiát, Ruttner Tamást, Ruttner Károly fiát avatták bármicvává. Az avató istentiszteleteken Stern László főkántor és Kollmann Ármin kántor végezték a kántori teendőket.

Március 12-én rendezték Dobó Zoltán alelnök irányitásával a vidám purimi ünnépségét, nagyszámú hallgatóság előtt. Közreműködtek Stern László főkántor, Dobronyi Dezső, Gerendai Endre és Waldmann Tibor, a templomi énekkar szólóénekesei, valamint Gáti Péter és Sík Panni, akit édesanyja, Sík Győzőné kísért zongorán, továbbá Zelekovits Márta és Sándor. Március 13-án a Talmud Tóra és a Nőcsoport rendezett igen szép purim-ünnepélyt. Hartmann Jánosné elnökasszony megnyitója után dr. Salgó László főrabbi beszélt a Purim jelentőségéről, a műsor további részét a Talmud Tóra növendékei szolgáltatták.

Március 19-én Sabbosz Póró-kor töltötte be 75. életévét Köves Aladár, a körzet elöljárója. Dr.Salgó László főrabbi köszöntötte a Tóra elé hívott elöljárót, s ez alkalommal megáldotta a Köves-házaspárt aranylakodalmuk alkalmából is. Március 20-án, vasárnap délelőtt elöljárósági ülés kerétében Kővári Izsó körzeti elnök és Hartmann Jánosné a női tagozat elnöke, üdvözölték Köves elöljárót, megemlékezve a körzeti életben kifejtett érdemes munkájáról.

Április 11-én 100 Talmud-tórás növendék részére rendezték meg az ifjúsági szédert dr. Salgó László főrabbi és Schalk Anna hitoktató irányításával. Mindkét széderestén a felnőttek részére — 250 személy volt jelen — rendeztek szédert, amelyeken a körzet főrabbija, Stern László főkántor és Ehrmann Elemér előimádkozó látták el felváltva a széderrendezői tisztet.

A BIH május 29-i rendes évi közgyűlésén dr. Salgó Lászlót, a Nagyfuvaros utcai körzet rabbiját, a Budapesti Rabbiság igazgatóját főrabbivá nevezték ki.

A Nagyfuvaros utcai körzet új elöljáróivá Atlasz Miklós szövetkezeti dolgozót, Lengyel Jenő nyugdíjast és Präger Miksa becsüst választották.

Október 27-én este Melavo di Malko keretében ünnepelte a körzet ez évi chászánjait: dr. Salgó László főrabbit, Atlasz Miklóst, a körzet elöljáróját és Földes Józsefet, a körzet választmányi tagját. Winkler Ignácz templomelöljáró köszöntötte a vendégeket. Gárdos Dezső körzeti elöljáró betegségéből felgyógyulva örömmel köszöntötte a jelenlevőket és megemlékezett a körzet régi életétől is. Stern László főkántor liturgiái énekeket adott elő.
December 17-én, szombaton este ünnepi vacsora keretében ünnepelték meg a Chanukkát. Stern László főkántor gyertyagyújtása és éneke után Kővári Izsó körzeti elnök köszöntötte a megjelenteket. Dr. Salgó László főrabbi beszéde befejező részében a ״mindennap eggyel több láng gyújtása” tanításával kapcsolatosan az igazi szeretet és béke fényeiről beszélt.

1961

Silber (Zilber) József

1961. április 15-én, szombaton avatták bármicvóvá a Nagyfuvaros utcai templomban Silber Endre fiát, Józsefet. Stern László körzeti főkántor ünnepi miseberachja után dr. Salgó László főrabbi mondta el az avató beszédét. Az Istentisztelet utána a kultúrteremben ünnepi kiddus volt.

Április 29-én, szombaton járult a Tóra elé bármicvóként Halmi Iván, Halmi Izsónak, a körzet elöljárójának fia. A körzeti elöljáróság jókívánságait Jakab Sándor elnökhelyettes tolmácsolta.

Augusztus 26-án, szombaton délelőtt volt Sík Endrének, Sík Győző fiának, Guttmann Lajosnak, a Nagyfuvaros utcai templom elöljárója unokájának bármicvója.

Október 7-én szombat este Guttmann Lajos, a Nagyfuvaros utcai templom vezető-elöljárója köszöntötte a jól megrendezett vacsora résztvevőit. A Tóra vőlegényei Dr. Salgó László főrabbi, Lengyel Jenő körzeti elöljáró és Dér Andor, a körzet választmányi tagja voltak. Kővári Izsó körzeti elnök betegsége miatt volt távol. A vacsorán részt vett dr. Péner Tibor főtitkár és Hartmann János, a BIH Chevra-osztályának igazgatója is.

Markovics Béla, a Nagyfuvaros utcai körzet választmányi tagja 70. születésnapja alkalmával Börésisz szombatján járult a Tóra elé.

December 2-án, Chanukka első estéjén Stern László főkántor és a templomi kórus gyertyagyújtása után Guttmann Lajos vezető-templomelöljáró köszöntötte a megjelenteket. Jakab Sándor a körzet elnökhelyettese a távollevő Kővári Izsó elnöknek kívánt teljes gyógyulást. December 9-én a szokásos szombat esti havdole kerétében Gerendái Imre, a templomi kórus tagja gyújtotta meg a chanukkagyertyákát, majd a körzet főrabbija tartott előadást

December 23-án volt Zelekovits Márton, a Nagyfuvaros utcai templom elöljárója fiának, Sándornak a barmicvója.

1962

Február 3-án avatták barmicvóvá Sóskuti Márton Péter fiát. Stern László főkántor ünnepi miseberahja után dr. Salgó László főrabbi mondott avatóbeszedet.

Március 17-én volt Márái György fiának, Miklósnak a barmicvója.

Purim alkalmából rendezett estén közreműködött Stern László főkántor, Patak Jenő karvezető, Kaufmann Józsefné, Sik Győzőné, Sik Andor és Sik Panni. Másnap a körzet női tagozata rendezett purimi összejövetelt, amelyen Schalk Anna vezetésével a Talmud Tóra növendékei szerepeltek.

Peszách első délutánján ifjúsági széder volt a Tálmud-Tóra tanuló ifjúsága részére. 150 felnőtt hittestvér részesült ünnepi vacsorában és a széder megünneplésében. Ehrmann Elemér elődmádkozó vezette le a szédert. A második közösségi szédért a körzet főrabbija és főkántora vezették.

Május 11-én hetvennégy éves korában, hosszú betegség után távozott el az élők sorából Kővári Izsó, a BIH központi elöljárója, a Nagyfuvaros utcai körzet elnöke. Hosszú évtizedekig vett részt a zsidó közösség munkájában. Az egyszerű zsidó ember típusa volt. Puritán becsületességével már kora ifjúságában részt kapott a zsidó közélet vezetésében. Elő- szőr a Józsefváros egyik imaházának volt vezetője, majd a Nagyfuvaros utcai körzeten keresztül kapcsolódott be a központi közösségi életbe is. A Józsefváros zsidóságának apraja-nagyja ismerte, becsülte és tisztelt őt. Halála osztatlan részvétet keltett az egész fővárosi zsidóság körében. Temetése május 15-én volt. A körzet vezetősége névében Jakab Sándor elnökhelyettes, a barátok nevében Dobó Zoltán alelnök mondott utolsó istenhozzádot.

Június 30-án, szombat este volt Kővári Izsó arcképének leleplezése a kultúrteremben.

Ügyanekkor elöljárósági ülés keretében köszöntötték Schalk Anna hitoktatónőt abból az alkalomból, hogy 50 észténdővel ezelőtt kapta meg diplomáját.

Augusztus 11-én avatták barmicvóvá Klein Vilmos, a körzet választmányi tagjának két iker-fiát, Istvánt és Lászlót. Stern László főkántor éneke után dr. Salgó László főrabbi mondott avató beszédet.

Elhunyt Winkler lgnác, a Nagyfuvaros utcai körzet templomának volt vezető templom-elöljárója, a BIH képviselőtestületének és választmányának tagja. Temetésén Loránd Márton főkántor gyászéneke után dr. Salgó László főrabbi mondott gyászbeszédet.

Október 27-én szombat este tartotta meg a szokásos Szimchász Tóra összejövetelét a körzet. A chászánok dr. Salgó László főrabbi, Halmi Izsó, Schiller Árpád elöljárók voltak..

December 22-én, szombat este Melave di Málko kerétében tartották a Chanukka-ünnepségét. Stern László főkántor és a templomi kórus gyertyagyújtása és ünnepi éneke után, Guttmann Lajos templomi vezető-elöljáró köszöntötte a vendégeket, majd dr. Salgó László főrabbi beszélt az egyes történelmi korok chanukka-ünnepeiről. A Chanukka megünneplése a zsidóság körében függvénye volt annak a politikai helyzetnek, amelyben a zsidóság élt. Jakab Sándor elnökhelyettes zárószavaival ért véget a szép ünnepség.
December 25-én, kedden délután tartotta a körzet női tagozata Chanukka-ünnepségét. Hartmann Jánosné, a Központi Női Tagozat elnök-asszonya megnyitója után a főrabbi beszélt a Chanukka jelentőségéről, majd a Talmud Tóra növendékei szolgáltatták az ünnepi chanukkai műsort.

1963

Január 13-án iktatták be a Nagyfuvaros utcai templomkörzet új elnökét, Dobó Zoltánt.

Sós Endre, a MIOK és a BIH elnöke méltatta Dobó Zoltánt és köszönetet mondott Guttmann Lajos vezető templomelöljárónak. Jakab Sándor körzeti elnökhelyettes felszólalása után megválasztották Neufeld Rezsőt és Halmi Izsót a körzet új alelnökeivé és Atlasz Miklóst pénzügyi elöljáróvá.

Március 10-én rendezték a Purim ünnepélyét. Előtte, délben a Nagyfuvaros utcái elosztóban étkező hittestvérek részére ünnepélyes purimi ebédet rendeztek a körzet kultúrtermében. Dobó Zoltán körzeti elnök köszöntötte a megjelenteket. A BIH vezetőségét dr. Harsányi László elöljáró képviselte.

Köves (Kohn Adolf) Aladár síremléke

Május 10-én 79 éves korában elhunyt Köves (Kohn Adolf) Aladár, a Nagyfuvaros utcai körzet volt elnöke, a BIH képviselő-testületének tagja, aki a Népszínház u.40-ben élt. Egykor, mint italgyártó, a Rum- és Likőrgyárosok Országos Egyesülete vezetőségi tagja is volt. Május 12-én temették nagy részvét mellett. Stern László főkántor éneke után dr. Salgó László főrabbi méltatta érdemeit. Dobó Zoltán elnök a körzet nevében mondott búcsúbeszédet.

Szeptember 7-én ünnepelték Havas Hugó 90-ik születésnapját.

Október 19-én rendezték a Szimchász-Tórát, a körzet chászánjai dr. Salgó László főrabbi, a Budapesti Rabbiság igazgatója, Fischer Jenő, a Dél-dunántúli Községkerület elnöke és Guttmann Lajos körzeti vezető elöljáró voltak. Ugyanekkor ünnepelték a vezető-elöljáró Guttmann Lajos 80. születésnapját.

Novemberben mély részvét mellett temették a 75 éves korában elhunyt Patak Jenőt, a Nagyfuvaros utcai templom karvezetőjét, és a Fiúárvanáz dolgozóját. Munkatársai nagyon szerették, mert 75 év tapasztalata és tanulságai megtanították őt arra, hogy az egyszerű örömök és a súlyos megpróbáltatások váltakozásából áll az élet. Temetésén teljes számban megjelentek a Nagyfuvaros utcai templomkörzet elöljáróságának tagjai, a Fiúárvaház dolgozói és sokan mások, akik tisztelték őt. Kovács Sándor körzeti kántor gyászéneke után dr. Salgó László főrabbi mondott megindult hangú búcsúztatót.

November-decemberben lettek bármicvók Eisler Leó fia, Tibor, Forgács László fia, Péter és

Fried Imrének a Nagyfuvaros utcai körzet választmányi tagjának fia, András. Ehrmann Elemér előimádkozó miseberachjai után dr. Sálgó László főrabbi mondott ünnepi beszédeket.

1964

Január 4-én ünnepelték zsinagógánkban Fischer Jenő, a Déldunántúli Községkerület elnökének 80-ik születésnapját.

Izraelben elhunyt Spitzer Jakab, aki kivándorlása előtt hosszú éveken át a Nagyfuvaros utcai templom főkántora volt.

Januárban Bo (בא) szombatján volt Streit Leó és Lázár Katalin fiának, Sándornak (Jehuda ben Jichok) barmicvója.

Május 3-án 64 évesen májrákban hunyt el Neufeld Rezső üvegcsiszoló, a Nagyfuvaros utcai körzet alelnöke, aki a Mátyás tér 14. sz. alatt élt.

Weisz Márk halálának 25 éves évfordulóján emlékeztek meg májusban a Józsefvárosi zsidóság hosszú évtizedeken át volt vezetőjéről. Tradícióhoz való hűséget hozott magával a szülői házból és egész életét a zsidó közösség ügyei intézésének szentelte. Irányítója volt azoknak, akik megépítették a Nagyfuvaros utcai templomot, akkor az 1920-as évek elején zsidó iskolát és kereskedelmi szaktanfolyamot létesítettek, mindezt közadakozásból. Amikor a körzetek hivatalosan is részeivé váltak a hitközségi szervezetnek, Weisz Márk lett a Nagyfuvaros utcai körzet elnöke, majd később díszelnöke. Vallásos érzelmű, áldozatos életet élő zsidó ember volt, aki hűséggel, szeretettel, ragaszkodással intézte a zsidó közösség ügyeit.

Május 30-án avatták barmicvóvá Ingber Miklós szolnoki kántor Róbert fiát.

Október 3-án a hagyományos Szimchász Tórán a templom chászánjai dr. Salgó László főrabbi, Béri Dezső és Márai Miklós voltak.

Október 4-én temették dr. Balázs Józsefnét, a Nagyfuvaros utcai körzet 81 éves korában elhunyt Női Tagozatának díszelnökét.

December 14-én rendezték a körzet hivatalos Chanukka-ünnepségét. A Talmud-Tóra növendékek mutatták be műsorukat Schalk Anna hitoktatónő irányításával.

A gyönyörű kőbányai zsinagógát 1964-ben a Hitközség akkori központi vezetői (potom áron) értékesítették, és a kőbányai körzetet megszüntették. Ettől kezdve a kőbányai zsidóság zsinagógája is a Nagyfuvaros utcai lett, utolsó elnökük, Bányai Sándor, a józsefvárosi körzet elnökhelyettese volt.

December 19-én 76 éves korában elhunyt Szántó (Goldstein) Zsigmond, a BIH és a Nagyfuvaros utcai templomkörzet volt elöljárója, nyugalmazott fővárosi tanár.

December 28-án (Tévész 12.) dr. Scheiber Lajosra emlékeztek halálának 20-ik évfordulóján.

1965

Január 24-én, vasárnap délben a Budapesti Izraelita Hitközség Nagyfuvaros utcai templomában Sunshine Oscar, az Amerikai Magyar Zsidók Világszövetsége igazgató-tanácsának elnöke házasságot kötött Princz Erzsébettel. Az esketési szertartást dr. Salgó László főrabbi, a Budapesti Rabbiság igazgatója és Stern László főkántor végezte. Közreműködött a templomi énekkar is. A közönség soraiban ott voltak a MIOK és a BIH vezetői, Oscar Sunshine szülővárosának, Salgótarján hitközségi küldöttsége, továbbá a gyerekkori barátok.

A tél végén 86. éves korában ment el Diamant Hugó, a BIH Nagyfuvaros utcai templomának több évtizeden át volt elöljárója. Varga Andor, a BIH Nagyfuvaros utcai körzetének kulturális elöljáróját is nagy részvét mellett temették a rákoskeresztúri sírkertben. Stern László főkántor gyászéneke után dr. Salgó László főrabbi méltatta az elhunytak emberi és közéleti érdemeit. A körzet részvétét Dobó Zoltán elnök tolmácsolta.

50 éves születésnapján és kántori pályájának 25-ik évfordulóján köszöntötték márciusban Stern László főkántort. Csodálatosan szép hangján, igaz átéltséggel csendültek fel az ősi zsidó melódiák. Nagyszerű embersége mélyebbé, színesebbé vált. Az egykori kis kántorból Budapesti főkántor lett, akit mindenki megbecsült és szeretett, és aki erre a szeretetre magatartásával, és példás családi életével rá is szolgált. Édesapja is kántor volt és 11 testvére közül a 7 fiú is kántornak készült. A legidősebbet már 5-6 éves korában csodagyerekként tartották számon, sajnos élete virágjában 27 éves korában elhunyt; másik két fiútestvére pedig a háború áldozata lett. Legfiatalabb öccse, Mose Stern (Róbert), ekkor 29 évesen johannesburgi főkántor, elindult azon az úton, mely a világhírnévhez vezet. Jelenlegi világkörüli turnéja alkalmából időt szakított arra, hogy bátyja jubileumán részt vegyen. Stern László volt akkor a jelen — az öccse a jövő. Szombaton délelőtt a Nagyfuvaros utcai templomban a délelőtti istentisztelet keretében a Tórához hívta Stern Lászlót öccse, a johannesburgi főkántor. Dr. Salgó László meleg hangú beszédben köszöntötte őt a hívek nevében. Utána a körzet kiddust adott a kántor tiszteletére. Itt dr. Scheiber Sándor professzor üdvözölte az ünnepeltet.

Pesach első este a szegények széderét tartották, amelyen Stern László főkántor kiddus-imája után dr. Salgó László főrabbi mondott ünnepi beszédet, majd Lázár Herman előimádkozó vezette a szédert. Második este a meghívott hittestvérek előtt a főrabbi és a főkántor tartották a szédert. Erev délutánján rendezték meg a Talmud-tóra széderünnepségét, melyet a főrabbi és Schalk Anna hitoktatónő irányított.

Stern Izrael, aki 35 évig át volt a pesti hitközség szolgálatában, 74 éves korában tragikus hirtelenséggel Johannesburgban elhunyt. Izraelből utazott fia Mose Stern johannesburgi főkántort meglátogatni. Temetésén fia végezte a kántori teendőket. Felesége, testvérei, lányai, és fiai, közöttük Stern László, a Nagyfuvaros utcai templom főkántora és kiterjedt rokonsága gyászolta.

Október 27-én tartották a Tóra ünnepségét. Dobó Zoltán körzeti elnök köszöntötte a chászánokat: a körzet főrabbiját, Porjesz Mórt és Vadas Hermannt. Porjesz Mór a chászánok nevében mondott köszönetet a megtiszteltetésért. Az ünnepség Stern László főkántor zsoltárénekével ért végett.

December 19-én, szombaton este rendezték a szokásos Hanukkai Melave di Malkot. Stern László főkántor a templomi kórussal együtt végezte a gyertyagyújtás szertartását. Guttmann Lajos vezető templomelöljáró köszöntötte a vendégeket. Dr. Salgó László főrabbi beszélt a Chanukka vallási és történelmi jelentőségéről. Dobó Zoltán körzeti elnök a legközelebbi programokról számolt be.

Markovits Béla, a Nagyfuvaros utcai körzet választmányi tagja, hetvennégy esztendős korában váratlanul elhunyt. Nagy részvét mellett temették el.

Porjesz Mór a Nagyfuvaros utcai templom elöljárója december 26-án, szombaton töltötte be 75. életévét. Ez alkalomból Stern László főkántor ünnepi misebérachja után dr. Salgó László főrabbi köszöntötte a Tóra előtt. Istentisztelet után ünnepi kiddus volt, amelyen Dobó Zoltán körzeti elnök, Hartmann Jánosné és Gutmann Lajos vezető templomelöljáró üdvözölték a köztiszteletben álló ünnepeltet.

1966

A Budapesti Izraelita Hitközség 1966. január 16-án tartotta meg a vezetőség választását. A választóbizottság elnöke közölte, hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy a Budapesti Izraelita Hitközség elnöki tisztségére dr. Seifert Gézát és Sós Endrét jelöljék. Sós Endre jelöltségét visszavonta, s így a BIH elnöki tisztségére dr. Seifert Géza az egyedüli jelölt. Lelkes taps fogadta, mikor a közgyűlés dr. Seifert Gézát egyhangúlag a következő nyolc évre elnökké választották. A közgyűlés Hartmann Jánosnét a Központi Női Tagozat elnökévé választotta.

Február 27-én istentisztelet keretében emlékezett meg dr. Salgó László főrabbi az elmúlt év halottairól. Stern László főkántor és a templomi kórus hagyományos gyászénekeket adtak elő. Este emlékeztek meg Mózes tanítónkról születése évfordulóján. Guttmann Lajos vezető-templomelöljáró köszöntötte a vendégeket, majd dr. Salgó László főrabbi tartott írásmagyarázatot. Ács József, a BIH főtitkára köszöntötte a Józsefvárosiakat, akiknél első alkalommal jelent meg, majd Jakab Sándor körzeti elnökhelyettes és Atlasz Miklós elöljáró felszólalása után Stern László főkántor zsoltáréneklésével ért véget az ünnepség.

Március 26-án avatták barmicvóvá Grünwald Róbertet. Stern László ünnepi misebérachja után dr. Salgó László főrabbi avatta fel az ifjút.
Holcz Sándor április 16-án ünnepelte 80. születésnapját. Stern László főkántor és a templomi kórus ünnepi misebérachja és zsoltáréneke után az ünnepelt a Tóra elé járult, ahol a templom főrabbija a gyülekezet jókívánságait tolmácsolta és megáldotta az ünnepeltet.

Április 4-én, az ünnep beköszöntő előtt tartották meg a Talmud-Tóra ifjúsági széder délutánját, amelyet Schalk Anna hitoktató tanított be. A szédert a körzet főrabbija adta és Stern László főkántor működött közre. A Hagadá-részeket a Talmud-Tóra növendékei adták elő dalban és szóban. Az első széderestén a körzet főrabbija mondott ünnepi beszédet, majd Stern László főkántor énekelte el a kiddust. A szédert Lázár Hermann előimádkozó adta. A második este a körzet főrabbija és főkántora adták a szédert, a rendezés munkáját a Nőcsoport tagjai végezték.

Stern Ferenc, 1958-ig a Dohány utcai templom főgondnoka, előtte a Nagyfuvaros utcai körzet kántora, tragikus körülmények között 70 éves korában meghalt. Stern Ferenc 1958-tól Bremenben működött, mint kántor és rabbihelyettes. Kívánságára Frankfurt am Mainban temették el. Felesége, fia, és fivére Stern Béla szentendrei rabbi helyettes gyászolták.

Június 13-án tartotta a Nagyfuvaros utcai körzet választmánya elnöki beiktató és tisztújító gyűlését. Dr. Seifert Géza, a BIH elnöke bejelentette, hogy a BIH Központi elöljárósága a Nagyfuvaros utcai körzet elnökévé Dobó Zoltánt választotta meg. Elnökhelyettes Jakab Sándor, alelnökök Atlasz Miklós, Defrin Izsó és Paschkesz Miklós lettek. Vezető-elöljárók Guttmann Lajos, Barabás Zsigmond, Kővári Árpád, Porjesz Mór és Táger Antalt lettek.

Az elöljáróság tagjai lettek dr. Bálint Ákos, Bér Andor, Fischer Jenő, Fried Imre, Gábor Jenő, Galambos József, Gyarmati Dezső, Hartmann Andor, Lengyel Jenő, London Lipót, Márai Miklós, Müller Lipót, Präger Miksa, Präger Béla, Surányi Vilmos, Vadas Hermann, Vadász József, Vince József, Virág Jenő és Waldmann János. A Női Tagozat elnöke Hartmann Jánosné, a Nőcsoport képviselője az elöljáróságban Goldner Jenőné lett.

Július 24-én volt a Nagyfuvaros utcai körzet kultúrtermében Somlai Győző és felesége fiának, Tamásnak (Zeev Paskesz) a brisz-miló ünnepsége. Az újszülött a körzet alelnökének Paschkesz Miklósnak unokája. Weisz Márton, az Ortodox Tagozat főrabbija látta el a moheli tisztet. Az ünnepi szertartáson dr. Salgó László főrabbi köszöntötte az örömszülőket és a köztiszteletben álló nagyapát és mindkét részről a nagymamákat. Dobó Zoltán körzeti elnök az elöljáróság jókívánságait tolmácsolta, majd Stern László főkántor éneke után Weisz Márton főrabbi mondott szellemes írásmagyarázatot. Végül Zoldán Sándor hitoktató köszöntötte a jelenlévőket.

Waldmann János, a Nagyfuvaros utcai körzet több évtizeden át volt elöljárója, szeptemberben váratlanul elhunyt. Köves Aladárné, a Nagyfuvaros utcai körzet Női Tagozatának hosszú éveken át volt alelnöke októberben 82 éves korában meghalt. Stern Béla kántor gyászéneke után dr. Salgó László főrabbi méltatták az elhunytak érdemeit.

Október 15-én tartották a Tóra ünnepét. A házigazdák a templom chászánjai voltak: Dobó Zoltán körzeti elnök, Vadász József és Fried Imre körzeti elöljárók.

Október 28-án váratlanul, a körzeti helyiségben elhunyt Dobó Zoltán, a Nagyfuvaros utcai körzet elnöke. Hatvankilenc éves volt. Nem látszott meg rajta a kora, mozgékony, agilis, igen tevékeny ember volt. Napi munkája mellett időt szakított a mindennapi körzeti elnöki tisztséggel járó feladatokra és nap mint nap ott volt a Nagyfuvaros utcai konyhán ellenőrizni, hogy minden rendben történik-e. Egy-egy simogatás, egy-egy kedves szó jutott mindenkinek, így volt akkor is, amikor tragikus hirtelenséggel elhunyt. Derűs lelkű, örökké mosolygó, optimista beállítottságú ember volt. A felszabadulás után került szorosabb kapcsolatba a zsidó közösséggel. Éveken át részt vett az elöljáróság munkájában, központi elöljáróságot is vállalt. Mindenki, aki ismerte, szerette, becsülte és tisztelte nagyszerű emberi magatartásáért, közösségéhez való hűségéért. Eltávozása nagy űrt hagyott maga után. Dobó Zoltán, az egykori Főv.TE alapító tagja, labda­rúgója, majd elnöke volt. A kiváló sportember, aki később az NSC vezetőségében is tevékenykedett, mint játékvezető is az élvonalba tartozott, sok-sok éven át hervad­hatatlan érdemeket szerzett a JT-ben, a fiatalok szakmai okta­tásában és felfedezésében. November 1-én Stern László főkántor gyászéneke után dr. Salgó László főrabbi mondott gyászbeszédet, dr. Seifert Géza, a BIH és a MIOK elnöke a magyar zsidóság részvétét tolmácsolta, Jakab Sándor körzeti elnökhelyettes, a Józsefváros zsidósága nagy veszteségéről szólt. Végül Havas Sándor, a labdarúgók és játékvezetők első elnöke a régi sportbarátok nevében mondott búcsúztatót.

November 12-én az istentisztelet keretében ünnepelték a Nagyfuvaros utcai templomban Stern László főkántor és felesége házasságkötésük 25. évfordulóját. Dr. Salgó László főrabbi köszöntötte a közszeretetben álló házaspárt és áldotta meg őket. December 31-én avatták barmicvóvá Hoffmann Gyulát. Stern László főkántor ünnepi mise- berachja után dr. Salgó László főrabbi mondott avatóbeszédet.

1967

Január 14-én, szombaton avatták barmicvóvá zsinagógánkban Streit Tibort, Streit Leónak, a körzet választmányi tagjának fiát. Lázár Hermann előimádkozó ünnepi misebérachja után dr. Salgó László főrabbi avatta az ifjút. Istentisztelet utáni kidduson a barmicvó köszönte meg a felkészítést, majd édesapja mondott meghatott szavakkal beszédet.

Áprilisban Solti Dezső az Internacionale menedzsere Jajm kippur kóton alkalmával imádkozott a templomban. Dr. Salgó László főrabbi, mint régi, kedves ismerősét köszöntötte Solti Dezsőt, aki egy perc múlva már nem az Inter világhírű edzője volt, hanem taliszba burkolódzva, elmélyülten hallgatta Stern László főkántor imáját.

Májusban Barabás Zsigmond József, a körzet elöljárója hosszú betegség után elhunyt.

Június 6-án a körzet dísztermében a BIH vezetői bejelentették, hogy Atlasz Miklóst, a körzet eddigi alelnökét a BIH a Nagyfuvaros utcai körzet elnökévé választotta meg.

Augusztus 27-én, vasárnap volt Streit Juditnak, a körzet választmányi tagja, Streit Leó lányának az esküvője Gáspár Istvánnal. Az esketési szertartást dr. Salgó László főrabbi és Stern László főkántor végezte.

Az Új élet szeptember 1-i számában emlékezett meg a zsinagógai körzet 45 évvel ez előtti megalakulásáról dr. Salgó László főrabbi.

Szeptember 2-án volt Halpern Györgynek, Halpern Ármin fiának a barmicvója. Többek között Zoldán Sándor, az ifjú hitoktatója is köszöntötte a barmicvó ifjút és az örömszülőket.

Novemberben Zinner László, a körzet sok éven át volt választmányi tagja 83 éves korában elhunyt.

Schwarcz Béla, a körzet köztiszteletben álló választmányi tagja betöltötte 90. életévét. Chanukka szombatján hívták fel a Tórához.

1968

1968. január 6-án köszöntötték a templomban Präger Miksa elöljárót 85. születésnapja alkalmából.

82 éves korában elhunyt Feldmann Salamon, a körzet több évtizeden volt elöljárója, aki Tórát is íratott a templom részére. Temetésére eljött Izraelből ott élő fia és Kanadából a menye.

76 éves korában elhunyt Lefkovits Bernát, a körzet sok éven át volt tagja.

Március 7-én Zájin Ádár napján a vendégként jelenlevő Solti Dezső meleg szeretettel köszöntötte a jelenlevőket.

Márciusban hunyt el 71 éves korában Herczog Miklósné és 83 éves korában Schwarcz Arnoldné a körzet Nőcsoportjának vezetőségi tagjai.

Mindkét széder este dr. Salgó László főrabbi beszéde után Stern László főkántor mondta el a kiddust, majd Lázár Hermann kántor adta a szédert. A szeder előkészítésében Atlasz Miklós elnök, Defrin Izsó alelnök és a Nőcsoport vezetői vettek részt.

Dr. Scheiber Lajos 100. születésnapjára emlékezett dr.Salgó László főrabbi az Új élet 1968. június 1-én megjelent kiadásában. Június 9-én volt Dobó (Druker) Zoltánnak, a Nagyfuvaros utcai körzet volt elnökének, a BIH központi elöljárójának sírkőavatása.

Júniusban hunyt el 59 éves korában Pataki László és 79 éves korában Gelb Sámuel, a körzet választmányi tagjai.

Június 29-én ünnepelték Kővári Árpád templom-elöljárót 70. születésnapja alkalmából.

Októberben temették Ötvös Rezsőt, a körzet választmányi tagját, aki 55 éves korában hunyt el váratlanul.

November 16-án avatták barmicvóvá Láng Andrást a körzet Talmud Tóra növendékét. Sík Ernő előimádkozó ünnepi misebérachja után dr. Salgó László főrabbi mondott beszédet.

November 30-án volt Vereckei András barmicvója. Az istentisztelet után ünnepi kiddus volt, amelyen a jelenlevő dr. Eisenberg Akiba bécsi főrabbi, a barmicvó családjának régi barátja mondott meleg hangú köszöntőt.

Spitzer Tibor, a BIH dolgozója, a körzet több éven át volt elöljárója, hosszú betegség után 73 éves korában elhunyt. Temetésén Stern Béla kántor gyászéneke után dr.Salgó László főrabbi méltatta érdemeit, majd Lux Ignác mondott Él mólé rachamimot.

Frühauf Károlyné, a Nagyfuvaros utcai körzet választmányi tagjának felesége súlyos betegség után elhalálozott.

December 28-án ünnepelte 85-ik születésnapját Fischer Jenő a körzet elnökségi tagja, a pécsi községkerület volt elnöke.

1969

1969. január 4-én volt templomunkban Müller Miklósnak, Müllér Lipót körzeti elöljáró fiának a barmicvója.

Ugyanekkor ünnepelte Stern Zsigmond, a körzet választmányi tagja 75-ik, Wéber József, a körzet elöljárója a 70-ik születésnapját.

Februárban 55 éves korában elhalálozott Szigeti Mihály, a körzet nyugalmazott karmestere. Márciusban 71 éves korában hunyt el Darvas Miklós.

Március 15-én Braun Miksának, a körzet választmányi tagjának kislány unokája született. Az ünnepélyes névadáson a kicsi Andrea a zsinagógái életben a Mirjam nevet kapta.

Június 1-én Stern Ottó, Stern Lászlónak, a BIH Nagyfuvaros utcai temploma főkántorának és feleségének fia tartotta esküvőjét a Nagyfuvaros utcai templomban Goldmann Agnessel.

Mester Györgynek Salgó Lászlótól

1969. augusztus 30-án, szombaton volt Mester Tibor, a Nagyfuvaros utcai templom választmányi tagja György fiának barmicvója. Stern László főkántor ünnepi misebérachja után a barmicvá ifjú mondta el hagyományos melódiával a háftórát, majd dr. Salgó László főrabbi felavatta őt. Az istentisztelet után a körzeti kultúrteremben ünnepi kiddus volt, amelyen az ifjú szép beszédet mondott, majd Atlasz Miklós körzeti elnök tolmácsolta a ve- zetőség és a hívek jókívánságait. Dr. Salgó László imakönyvvel ajándékozta meg az ifjút.

Decemberben dr. Salgó László főrabbi emlékezett dr. Scheiber Lajos halálának 25. évfordulójára.

Gutmann Lajos, a templom vezető templomelöljárója 86 éves korában elhunyt.

December 27-én istentisztelet keretében köszöntötték Porjesz Mór templomelöljárót 80., Pach Rezső választmányi tagot 90. születésnapja alkalmából.