70-es évek

1970

Áprilisában hunyt el Halpern Ármin 59 évesen és Halmos Sámuel 81 éves korában. Mindketten a körzet választmányi tagjai voltak.

Április 4-én volt Sóskúti György barmicvója. Az ifjú, aki a Talmud Tóra növendéke, igen szépen mondta el a Háftórát.

Az első közösségi széderen száz személy vett részt. Dr. Salgó László főrabbi bevezető beszéde és Stern László főkántor kiddusa után Schőner Alfréd, az Országos Rabbiképző Intézet hallgatója tartotta a szédert. A második széderestét 75 személynek dr. Salgó László főrabbi adta, Stern László főkántor közreműködésével. Spitzer Marianne és Tamás, a Talmud Tóra növendékei sorolták fel a Mánistánó kérdéseit.

Stern Ottó és felesége Péter fiának briszét április 25-én tartották a körzet kultúrtermében. A hívek nagy számban vettek részt az örömszülők, Stern László, a Nagyfuvaros utcai temploma főkántora és felesége, valamint Goldmann Imre és felesége (Balassagyarmat) családi ünnepén. A szertartás után dr. Salgó László főrabbi és Atlasz Miklós körzeti elnök mondott meleghangú beszédet.

Dr. Salgó László

Április 25-én bensőséges családi ünnepség keretében köszöntötte főrabbiját, dr. Salgó Lászlót 60. születésnapja alkalmából a Nagyfuvaros utcai körzet.

Májusban Hauer Richárd, a körzet választmányi tagja, továbbá Suchel József 61. éves korában hunyt el.

Júniusban Mann Sándorné, a körzet Női Tagozatának volt vezetőségi tagja 80 éves korában, augusztusban Róna Béláné a körzet választmányi tagjának felesége 61 éves korában, Weiner Henrikné, a Nőcsoport közszeretetben álló tagja súlyos betegség után elhunyt.

Szeptember 13-án volt néhai Guttmann Lajos, a templom vezető elöljárójának sírkőavatása (3. jobb parcella).

Október 17-én avatták barmicvóvá dr. Révai István orvos Róbert fiát.

November 7-én ünnepelte a körzet és a hívek serege Klein Ábrahámot és feleségét házasság-kötésük 60. évfordulója alkalmából, akik 1910-ben kötöttek házasságot Beregszászban.

November 28-án avatták barmicvóvá Endler Tamást, a Talmud Tóra kiváló növendékét.

Decemberben elhunyt Gábor Jenő, a körzet elöljárója 79 éves korában, aki elnöke volt a Dobozi utca 7—9 szám alatti imaháznak is.

1971

1971elején Surányi Vilmos, a körzet köztiszteletben álló elöljárója 67 éves korában súlyos betegség után elhunyt.

Február 28-án volt a körzet kultúrtermében Nemes Péter és Müller Anna kisfianak, Gábornak briszmiló szertartása. Az ünnepséget az újszülött nagyapja, Müller Lipót, a körzet elöljárója rendezte. A szertartást Weisz Márton budapesti ortodox főrabbi végezte, majd a névadást dr. Salgó László főrabbi. A körzet főrabbija, majd Weisz Márton főrabbi méltatták a nap jelentőségét és a zsidó vallás hagyományaihoz való ragaszkodás fontosságát, majd Atlasz Miklós körzeti elnök köszöntötte az örömszülőket és a két nagyapát. A kvater tisztét Zenner Pál töltötte be.

Márciusban Langer Mór választmányi tag 75. születésnapját ünnepelte a körzet templomában.

Március 21-én ünnepelték Galambos József körzeti elöljáró és felesége ezüstlakodalmát és ugyanakkor tartotta János fiúk Gábor Ágnessel esküvőjét. A ritka és nagyon szép családi ünnepséget megelőző napon Atlasz Miklós körzeti elnök köszöntötte kidduson a fiatalokat és az örömszülőket. Vasárnap délután az esketési szertartáson Kovács Sándor főkántor és a Gerendai Endre vezette kórus ünnepi éneke után dr. Salgó László főrabbi áldotta meg az ifjú párt és a jubileumukat ünneplő szülőket.

Az első széder este száz hittestvért láttak vendégül. Sík Ernő ünnepi kiddusa után dr. Salgó László főrabbi köszöntötte a jelenlevőket és méltatta az est jelentőségét, majd Schőner Alfréd rabbijelölt mondta el a Haggadát. Második este nyolcvan vendég jelenlétében a körzet főrabbija adta a szédert, amelyen megjelent Atlasz Miklós elnök és a körzeti elöljárók is. Az ének részeket a vendégként megjelent Solti Dezső mondta el hagyományos melódiával.

Május 1-én istentisztelet keretében ünnepelték London Lajos, a körzet alelnöke és felesége, házasságuk 40 éves évfordulóját. Sík Ernő ünnepi misebérachja és a templomi kórus éneke után dr. Salgó László főrabbi köszöntötte és áldotta meg a köztiszteletben álló házaspárt.

Weisz Zoltán, a körzet választmányi tagja 75 éves korában elhunyt. Waldmann Tibor templomi karénekest 70. születésnapja alkalmából június 19-én a hívták a Tóra elé, ahol Sík Ernő ünnepi misebérachja és a Gerendái Endre vezette kórus zsoltáréneke után dr. Salgó László főrabbi köszöntötte és áldotta meg.

Raus Hássonó első napján ünnepelte Szendrő József, a körzet választmányi tagja és felesége házasságuk ötvenedik évfordulóját.

Október 23-án volt a körzet választmányi tagjának Földvári István György nevű fiának barmicvája.

November 13-án volt Jakab Sándornak, a körzet elnökhelyettesének 70. születésnapja. Sík Ernő kántor ünnepi miseberachja után dr. Salgó László főrabbi méltatta a jubiláns értékes közösségi munkásságát, és kérte Isten áldását további életére.

December 1-én nagy részvéttel temették özv. dr. Kúnos Ignácnét. A 97. éves megboldogult a nemzetközi hírű orientalistának, a nyelvtudomány kimagasló egyéniségének, a MTA tagjának, dr. Kúnos Ignác egyetemi tanárnak, a Nagyfuvaros utcai templomkörzet 1939-1942 között volt elnökének a felesége. 52 évig éltek eszményi házasságban. Vallásos szülői ház leszármazottja volt, otthonát ősei hagyományainak tisztelete hatotta át, ebben a szellemben nevelte gyermekeit is. Az egyik fia dr. Kúnos István egyetemi docens, unokái Kúnos György orvos és Kúnos László műfordító.

1972

Gyászos volt az 1972. év eleje. Grünhut Gábor, a körzet hosszú éveken át volt választmányi tagja 84 éves korában, Zafír Sándor és Böhm Emil, a körzet választmányi tagjai 51. és 58. évesen váratlanul, Schiller Árpádné, a körzet elöljárójának felesége 69 évesen hunytak el.

Február 12-én szombaton köszöntötték a körzet alelnökét, Defrin Izsót 70. születésnapja alkalmából. Sík Ernő kántor ünnep miseberachja után dr. Salgó László főrabbi köszöntötte a jubilánst a Tóra előtt és megáldotta.

Mindkét este 100—100 személy részére rendeztek széder estéket. Első este Stern László főkántor kiddus éneke után dr. Salgó László főrabbi köszöntötte a megjelenteket, majd Schőner Alfréd rabbijelölt vezette le a szédert. Második este dr. Sálgó László főrabbi és a vendégként megjelent Solti Dezső együttesen adták a szédert.

Dr.Singer Ödön főrabbi

A BIH dr. Salgó László főrabbit a Nagyfuvaros utcai templomból a Dohány utcai templomba, dr. Singer Ödön főrabbit a zuglói templomból a Nagyfuvaros utcai templomba helyezte át, Raj Ferenc rabbit körzeti rabbivá történő megválasztásával az újpesti körzetben végzendő rabbi teendői mellett a zuglói zsinagóga rabbi funkcióival is megbízta. Domán Ernőnek, a Páva utcai templom rabbijának, hosszú évtizedes működése elismeréseképpen a főrabbi címet adományozták

Március 31-én, Pészach félünnepének szombat köszöntő ístentiszteletén rendezte meg a körzet új förabbija, dr. Singer Ödön beiktatását. Dr. Salgó László 37. éven át tanította híveit istenfélelemre és hazaszeretetre. Felhívta utóda, dr. Singer főrabbi figyelmét, hogy a Nagyfuvaros utcai körzet a régi értelemben vett tradícióknak szilárd bástyája, majd megáldotta dr. Singer Ödön főrabbit. A Gerendai Endre vezette énekkar éneke elhangzása után dr. Singer Ödön főrabbi meghatódottan mondott köszönetet a BIH elnökének, továbbá a Budapesti Hitközség elnöksége tagjainak, valamint a Nagyfuvaros utcai körzet elnökségének a kitüntető bizalomért, amiért őt nevezték ki a körzet főrabbijának. Ugyancsak bensőséges szavakkal fordult elődjéhez, dr. Salgó László főrabbihoz, akinek áldó jókívánságait hálás szívvel köszönte meg. Isten kegyelmét kérte, hogy az új körzetben is olyan híven és hűséggel teljesíthesse kötelességét, mint eddig is tette. Beszéde végén dr. Singer főrabbi új gyülekezetét az ősi áldás igéivel áldotta meg.

Singer Ödön 1939-ben avatták bölcsészdoktorrá. Diplomamunkájának címe: Abraham ibn Ezra vallásos költészete. 1941-ben avatták rabbivá, pályáját Szolnokon kezdte. Tanítványai elmondása szerint, Izrael Államának kikiáltásakor ünnepi istentiszteletet tartott a szolnoki zsinagógában, s amikor az arab államok megtámadták Izraelt, rendszeres imájukkal fordultak az Egek Urához, hogy segítse meg népét. 1956-1959 között Izraelben élt. Visszatérése után hat éven át Kaposvár és Nagykanizsa rabbija volt, majd nyolc évig a kettéosztott Berlin keleti részében szervezte a zsidó közösséget.

Elhunyt Pach Rezső 92 éves, Róth Bernáth 70 éves korában. Mindketten a körzet választmányi tagjai voltak. Feldmann Dezső 84, Lengyel Jenő 74, Präger Béla 70, Weber József 74. évesen indult el minden élők utolsó útjára. Mindannyian a körzet elöljárói voltak.

Október 28-án a Tóra vőlegényei dr.Singer Ödön főrabbi, Vadas Hermann és Streit Leó voltak.

November 6-án hálaadó istentisztelet keretében ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Nagyfuvaros utcai zsinagóga. A nagyszabású ünnepségen dr. Scheiber Sándor, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója, dr. Salgó László főrabbi, a Budapesti Rabbiság elnöke és dr. Singer Ödön főrabbi, a körzet rabbija, Atlasz Miklós körzeti elnök nagyhatású beszédeikkel emelték az ünnepség fényét és méltatták a körzet öt évtizedes működését.

Sík Endre és Szöllősi Erzsébet november 12-én tartotta esküvőjét templomunkban. Az esketési szertartási dr. Singer Ödön főrabbi és Stern László főkántor végezték. A gratuláció a körzet kultúrtermében volt, ahol Atlasz Miklós, a körzet elnöke szeretettel üdvözölte az ifjú párt és meleg szeretettel emlékezett meg Sík Endre nagyapjáról, Guttman Lajosról, aki hosszú éveken át volt a templom első gabeja és e tisztség viselőjeként nagy érdemeket szerzett a körzet hitéletének fenntartásában.

1973

Sok hittestvért látott vendégül a körzet 1973. két széderestjén. Dr. Singer Ödön főrabbi olvasta és magyarázta a Hagadát. A manistanot Révai Tomi talmud tóra növendék mondta el.

Május 5-én a szombat délelőtti istentiszteleten Hoffmann József és felesége újszülött kis- lányának Szilviának dr. Singer Ödön főrabbi ünnepi ima és beszéd keretében héber nevet adott.

Kővári Árpád, a templom volt elöljárója 75 éves korában elhunyt. Temetése május 8-án volt.

Réti Henrik és felesége Karlik Janka június 14-én ünnepelték házasságkötésük 60. évforduló- ját. Az idős házaspárt, kik közül a férj járóképtelen beteg, otthonában kereste fel a Nagyfuvaros utcai körzet vezetősége, élén Atlasz Miklós elnökkel.

Dr. Molnár Antalné 84 éves korában elhunyt. Gyászolták gyermekei és unokái. Az elhunytban dr. Salgó László főrabbi felesége édesanyját gyászolta.

Június 23-i szombat délelőtti istentisztelet keretében dr. Singer Ödön főrabbi üdvözölte Klein Imrét, a körzet hűséges tagját 80. születésnapja alkalmából.

Vadász József a körzet sok éven át volt elöljárója 56. éves korában, Bíró Sándor, a körzet volt választmányi tagja hosszú betegség után, Weber Józsefné férje halála után egy évvel elhunyt.

Paskesz Miklósnét 69. születésnapján érte a halál, ugyanazon a napon, amikor házasságköté-sének 49. évfordulója lett volna. Gyászolta férje, a körzet megbecsült alelnöke, egyetlen leánya, három unokája, veje és kiterjedt rokonsága.
A Szimchász Tóra hagyományos halvacsoráját október 27-én rendezték meg. Dr. Singer Ödön főrabbi, Galambos József elöljáró és Schiller Árpád voltak a chászánok

Keleti Sándor, a körzet sok éven át volt választmányi tagja decemberben 70 éves korában elhunyt.

December 29-én, a délelőtti istentisztelet keretében a Tóra elé hívták Fischer Jenőt 90. és Porjesz Mórt, a templom első gondnokát 84. születésnapja alkalmából.

1974

1974. januárjában nagy részvét mellett temették el a 91 éves korában elhunyt Präger Miksát, a körzet legidősebb elöljáróját, februárban 85. éves korában Szöllösi Sándort, a körzet sok éven át volt választmányi (a volt Hitelbank cégvezetője, majd a Beruházási Bank osztályvezetője volt nyugdíjazásáig) tagját.

Február 23-án a szombati istentisztelet keretében ünnepelték Romhányi Jenőt 80. születésnapja alkalmából.

A díszesen megterített asztaloknál Atlasz Miklós elnök üdvözölte a híveket széder mindkét estélyén. A széder előadója dr. Singer Ödön főrabbi, a Haggada felolvasója Stern László főkántor volt. A mánistanót a körzet Tálmud Tóra növendékei mondták el. Az est rendezői Defrin Izsó alelnök és Szegő Artúrné a Nőcsoport tagja voltak.

Moskovits Sándor és Malek Márta elsőszülött fiát, Róbertet május 4-én, Schiller Péter és felesége Egri Éva újszülött fiacskáját Györgyöt, május 12-én vették fel Ábrahám szövetségébe. A mohel Weisz Márton főrabbi volt. Az újszülötteket, a szülőket és a nagyapát, Schiller Árpádot, a körzet választmányának tagját dr. Singer Ödön főrabbi meleg szavakkal köszöntötte.

Földvári László 59. éves korában elhunyt. Apja a templom egyik alapítója volt. 74. éves korában elhunyt Faragó Árminné, Defrin Izsó alelnök testvére.

Szeptemberben a hosszú és súlyos betegségéből felépült dr. Singer Ödön főrabbi tiszteletére Sabbosz Suvókor Hajdú Miklós, a BIH múzeumának tisztviselője kidduson látta vendégül a templom kistermében dr. Singer Ödön főrabbit és a templom híveit.

Raus-Hássónó első napján ünnepélyesen szólították a Tóra elé London Lipótot, a körzet alelnökét 80. születésnapja alkalmából.

Szimchász Tóra ünnepének kimenetele után október 9-én tartotta esküvőjét a templom kultúrtermében Singer András és Váradi Borbála. Dr. Singer Ödön főrabbi, a vőlegény nagybátyja rokoni szeretettel szólt az ifjú párhoz. Énekelt Stern László és Gerendai Endre, zongorán kísért Deutsch László.

Október 4-én, szombat kimenetele után rendezték a Szimchász Tóra halvacsorát. A chaszánok dr.Singer Ödön főrabbi, Danzig István és Romhányi Jenő voltak.

Októberben elhunyt Schulhof Gyula, a körzet volt választmányi tagja. 70 éves volt.

A november 25-én tartott választmányi ülésen dr. Harsányi László, a BIH elnökhelyettese beiktatta a központi elöljáróság nevében a körzet eddigi és újonnan megválasztott elnökét, Atlasz Miklóst. Az ülésen felszólalt Szegő Arturné, a Nőcsoport megválasztott elnöke, Schwarz László, Grünbaum Andor, Gyarmati Dezső és Bányai Sándor központi elöljáró.

December 15-én rendezték a műsoros Chanukka-estet, amelyen a Talmud Tóra-növendékek népes csoportja szavalatokkal, ének- és zongorajátékkal szórakoztatták a hallgatóságot. A gyertyagyújtást Streit Sándor, a körzet választmányi tagja végezte, majd megemlékezett a Chanukka jelentőségéről. Szabolcsi Lajos “Jevorechecho” című versét Trepper Éva szavalta.

Schőner Alfréd rabbiavatása az Országos Rabbiképző Intézetben 1974. január 13-án

1975

Januárban két névadás is volt. Stern Ottó és Goldmann Agnes újszülött kislányának, Stern László főkántor unokájának, Évának a Gerendái Endre vezette kórus közreműködésével adott héber nevet dr. Singer Ödön főrabbi. Bencze László és Sólyom Zsuzsa újszülött kisleányának, Juditkának január 25-én dr. Singer Ödön főrabbi a Rachel héber nevet adta.

Február 18-án Zájin Adár napján rendezték meg a hagyományos halvacsorát. Stern László főkántor, Waldmann Tibor és Szűcs Gábor a Gerendai Endre vezette kórus kíséretével liturgiái éneket adott elő. Az est rendezése Szegő Artúrné és a Nőcsoport érdeme volt.

Február 22-én szólították a Tóra elé a hetvenedik születésnapja alkalmából Vincze Józsefet, a körzet egyik elöljáróját. Vadász László, a jubiláns veje köszöntötte a Vincze házaspárt.

Keszler Manóné 80 éves korában elhunyt. A templom és körzet egyik régi alapítójának, Hauer Ferencnek a leánya volt.

Hoffmann Gábornak, Hoffmann József és Gábor Judit fiának május 11-én volt a brisz miló ünnepsége. A mohel Weisz Márton ortodox főrabbi volt.  

Defrin Izsóné, a körzet alelnökének felesége hosszú betegség után májusban elhunyt. Türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt London Lipótné, Boros Irén, a körzet elöljárójának felesége.

Ünnepélyesen vették fel június 8-án Ábrahám frigyébe Galambos János és Gábor Ágnes gyermekét, Galambos József körzeti elöljáró unokáját, Tamás Imrét. A szertartást Weisz Márton budapesti ortodox főrabbi végezte.

A zsúfolásig megtelt templomban június 8-án Stern Judit, Stern László főkántor leánya tartotta esküvőjét Földiák Tiborral. Dr. Singer Ödön főrabbi mondott beszédet, a kántori teendőket az édesapa végezte a Gerendai Endre vezette kórus kíséretével. Dr. Salgó László főrabbi, a Budapesti rabbiság elnöke üdvözölte az új párt, az örömszülőket és a megjelenteket. Hochberger László budapesti körzeti rabbi is kifejezte ki jókívánságait.

Havas József, a körzet sok éven át volt választmányi tagja 81 éves korában elhunyt.

Június 21-én tartották Goldmann Sándor és felesége, Sebők Aliz balassagyarmati lakosok Tamás fiának bármicvo ünnepségét.

73. éves korában elhunyt Egyes Miksáné a templom hűséges híve. Az elhunyt a híres Oppenheim rabbi családjához tartozott.

Augusztus 23-án volt Havasi László és felesége Kárpáti Éva fiának Ferencnek bármicvó ünnepélye.

Augusztus 30-án Müller Jenőt 70. születésnapja alkalmából ünnepélyesen a Tóra elé szólt- tótták.

Szeptember 18-án dr. Singer Ödön főrabbi búcsúztatta özv. Gerendai Henriknét. A főrabbi szólt az elhunyt érdemeiről, aki férjével együtt a nyilas uralom idején a Nagyfuvaros utcai templomban több száz gyerek ellátásáról, élete kockáztatásával gondoskodott. Az elhunytat gyászolta fia, Gerendai Endre, a templom kórusának vezetője, két leánya, menye, vejei, unokái, dédunokái és kiterjedt rokonsága.

Október 18-án volt dr. Révai István főorvos és dr. König Éva főorvosnő Tamás fiának bar- micvója. A barmicvó ifjút köszöntötte nagyapja, Rosenberg Gyula, a Belvárosi körzet elnökhelyettese.

Október 19-én tartotta esküvőjét Schiller Mária és Lóter Péter. A menyasszony részéről édesapja Schiller Árpád, továbbá fivére, Schiller Péter és felesége, a vőlegény részéről szülei, Steiner György és felesége vettek részt az esketési szertartáson.

1976

Január 17-én, a délelőtti istentiszteleten Tóra elé szólították Gerendai Endrét, a templom karvezetőjét, 50. születésnapja alkalmából. Sík Ernő kántor miseberach imája után dr. Singer Ödön főrabbi üdvözölte a jubilánst.

A szombat kimenetele után a Fák ünnepe alkalmából dr. Scheiber Sándor professzor a “Jámborok könyve” című középkori munkáról tartott értékes előadást. Ezt követték Gerendai Endre, Szűcs Gábor és Waldmann Tibor liturgiái dalai és Trepper Éva szavalata.

Április 4-i szombat délelőtti istentiszteleten tartották Szabados Béla és felesége Blobstein Ibolya fiának, Györgynek a bacmicvóját.

Mindkét széderesten Sik Ernő kántor kidusa után dr. Singer Ödön forabbi olvasta fel és magyarázta a Hagadát. A mánistanót a Talmud Tóra növendékei mondták el. Szegő Artúrné, Szegő Aliz és Mária, továbbá Bellák Tiborné áldozatos munkáját köszönte meg az elnök.

Vadas Hermanné, a körzet elöljárójának felesége 64 éves korában súlyos betegség után el- hunyt.

Május 29-én ünnepélyesen szólította Sik Ernő kántor a Gerendai Endre vezette kórus kíséretével a Tóra elé Goldstein Józsefet, a körzet templomelöljáróját 75. születésnapja alkalmából.

Június 19-én délelőtt a Tóra elé szólították Waldmann Tibort 75. születésnapja alkalmából. Sík Ernő kántor misebérachja után dr.Singer Ödön főrabbi köszöntötte a jubilánst, aki évtizedek óta a templomi kórus tagja.

Róna Gyula és felesége Auschwitzban elpusztult szülei és testvérei emlékére a templomnak művészi hímzésű Tóra-köntöst és a Tóraolvasó asztalra térítőt ajándékozott. Dr. Singer Ödön főrabbi a június 26-i szombati istentisztelet keretében avatta fel a kegyszereket és köszöntötte a nemes szívű adományozókat.

Ugyanekkor avatta barmicvóvá Hagymási Tamás és felesége Bettelheim Mária Sándor fiát dr. Singer Ödön főrabbi. Jakab Sándor elnökhelyettes és a barmicvo-ifjú tanítója, Zoldán Sándor, a Dohány utcai templom gondnoka köszöntötték az ünnepeltet. Végül Hagymási Sándor köszönte meg a boldog szülőknek és az egyetlen életben levő nagyszülőnek, özv. Hagymási Sándornénak, a BIH dolgozójának, hogy mindig szeretettel és gondossággal vették körül.

Július 3-án, szombaton reggel meleg hangulatú kidduson köszöntötte a körzet dr. Singer Ödön főrabbit 60. születésnapja alkalmából. Dr. Scheiber Sándor, a rabbiszeminárium igazgatója az Alma-Mater, dr. Salgó László főrabbi, a Budapesti Rabbiság elnöke, a rabbikar, dr. Harsányi László a hitközség nevében szólt az ünnepelthez.

Jom Kippur délelőttjén hímzett fehér bársony Tóratakarót avattak fel, amelyet Mester Tibor, a körzet elöljárója ajándékozott Bergen-Belsenben mártírhalált halt édesapja, Mendelovits Ármin emlékére. Az avatáson jelen voltak az özvegy, Mendelovits Árminné, az elhunyt fiai, Tibor és Ervin, valamint unokái. Dr. Singer Ödön főrabbi köszönte meg az ajándékot és az elhunyt három unokáját, Györgyöt, Pétért és Tamást a hagyományok tiszteletére buzdította.

Somini Aceresz délelőtt a Tóraolvasás keretében dr. Singer Ödön főrabbi Grünwald Sándor és Tacher Zsuzsa újszülött kislányának, Szilviának a Rebekka Frajdi nevet adta.

80. éves korában elhunyt Feleki Lászlóné, a nőcsoport tagja. Nagy részvéttel temették a

körzet legidősebb tagját, Geiringer Ignácot, aki néhány héttel 99. születésnapja előtt halt meg. November 13-án, szombat délelőtt ünnepélyesen szólították a Tóra elé Jakab Sándort, a körzet elnökhelyettesét, 75. születésnapja alkalmából. Muszaf ima után a Jakab fivérek kidduson látták vendégül a megjelent hittestvéreket. Porjesz Mór a templom gondnoka szintén köszöntött te a jubilánst, aki meghatott szavakkal köszönte meg a jókívánságokat.

Novemberben 90. éves korában elhunyt Holcz Sándor, a körzet és templom egyik legrégibb híve.

December 12-én helyezték örök nyugalomra a hosszú szenvedés után elhunyt Streit Leó elöljárót. Goldberger Frigyes kántor gyászéneke után dr. Singer Ödön főrabbi mondott búcsúztatót, kiemelve az elhunyt emberi értékeit. Gyászolták felesége, fiai, leánya, veje, unokája és rokonsága.

December 19-én tartották meg a hagyományos Chanukka ünnepséget, amelyen a Talmud-Tóra növendékek szerepeltek. Az ünnep jelentőségéről Deutsch László rabbinövendék, majd dr. Singer Ödön főrabbi és Jakab Sándor elnökhelyettes beszéltek.

Magyar Aranka, a körzet hűséges tagja 70. éves korában elhunyt.

1977

Január 5-én helyezték örök nyugalomra Hartmann Jánosnét, a Központi Női Tagozat elnökasszonyát. Kovács Sándor főkántor és dr. Salgó László temették. Hartmann Jánosné Besztercebányán született, első férje mártírhalált halt, két gyermekével a felszabadulás után került a Nagyfuvarosba.

Februárban 77. éves korában hunyt el Virág Jenő, aki sok éven át volt aktív tagja a körzet ve- zetőségének.

Február 6-án rendezték meg a Fák ünnepét. Dr. Singer Ödön főrabbi az ünnep jelentőségéről beszélt, és kegyelettel emlékezett meg a Nőcsoport elhunyt elnökasszonyáról, Hartmann Jánosnéról. Gál György Sándor író olvasott fel írásaiból. Bányai Sándor, a körzet elnökhelyet- tese zárta az estet, amelyet Szegő Artúrné és Bellák Tiborné rendeztek.

Józsa Pál és Groszmann Etelka házasságuk 25. évfordulóját a körzet templomában március 10-én ünnepelték meg.

Március 13-án dr. Scheiber Sándor a Rabbiképző Intézet igazgatója az ásatások nyomán előkerült római kori zsidó síremlékekről tartott lenyűgöző hatású előadást.

Porjesz Mór, a Nagyfuvaros utcai templom elöljárója 88. éves korában elhalálozott. Dr. Singer Ödön főrabbi és Goldberger Frigyes kántor búcsúztatták.

Serényi Zsigmond, aki több évtizeden át volt a körzet választmányi tagja, 78 éves korában elhunyt. Kovács Sándor főkántor gyászéneke után dr. Salgó László főrabbi méltatta érdemeit.

Július 4-én fogadták Abrahám ősi közösségébe Stern Judit és Földiák Tibor elsőszülött kisfiát — a Nagyfuvaros utcai templom főkántorának, Stern Lászlónak unokáját —, Gábort. A mohel Weisz Márton főrabbi, a komapapa dr. Singer Ödön főrabbi volt. Az újszülöttnek az ősi áldás keretében dr. Scheiber Sándor professzor adott héber nevet. A pidjaun habén — az újszülött kiváltása — szertartásánál Táger Antal, a körzet templomának elöljárója, mint kohanita működött közre.

Atlasz Miklós körzeti elnök mártírhalált halt szülei emlékére díszesen hímzett Tóra-köntöst adományozott a körzet templomának, amelyet dr. Singer Ödön főrabbi május 23-án Sovuausz első napján a délelőtti istentisztelet keretében áldott meg és vett át a templom részére.

Október 8-án, szombat este rendezték meg a hagyományos Szimchász Tora halvacsorát. A chászánok dr. Singer Ödön főrabbi és a néhány hónap előtt elhunyt Goldner Jenőné, a körzet Nőcsoportja vezetőségi tagjának fiai voltak. Atlasz Miklós köszönetet mondott Galambos József és Mester Tibor elöljáróknak, Katz Arankának, a Központi Konyha vezetőjének, valamint Bellák Tiborné tisztviselőnőnek önzetlen közreműködésükért.

November 12-én temették Fóti László körzet elöljárót.

Waldmann Tibor, a Nagyfuvaros utcai körzet kórusának tagja elhunyt. Temetése november 17-én volt. Dr. Singer Ödön főrabbi beszédében kiemelte Waldmann Tibor hűségét a templomhoz és a zsidó liturgia dallamaihoz.

December 18-án kötött házasságot Streit Sándor és Trepper Éva. Az ifjú párt dr. Singer Ödön főrabbi áldotta meg, a kántori teendőket Sík Ernő végezte a Gerendai Endre vezette kórus kíséretében. A szertartás után a körzet kultúrtermében gratuláció volt.

1978

1978. Hirdetés: “Kottát ismerő, vagy abszolút zenei hallással rendelkező basszus hangú karénekest keresünk a Nagyfuvaros u. templom énekkarába. Megbeszélés a karvezetőnél“. Január 29-én Streit Tibor és Böhm Marianna a Nagyfuvaros utcai templomban házasságot kötöttek. Beszédet mondott dr. Singer Ödön főrabbi, énekelt Sík Ernő kántor.


Hagyományos szellemben rendezték meg a két szederestet. Atlasz Miklós elnök üdvözölte a hittestvéreket. A Haggada felolvasásában a főrabbin kívül részt vettek Grünbaum Andor, Táger Antal elöljáró és Salamon Hermann. Az estet Szegő Artúrné és a Nőcsoport rendezte.

Bergsmann Berta, a Nőcsoport évtizedeken át volt hűséges és agilis tagja elhunyt. Temetésén dr. Singer Ödön főrabbi búcsúztatta, a kántori teendőket Goldberger Frigyes látta el. A végtisztességen megjelent Atlasz Miklós, a körzet elnöke, Szegő Arturné, a Nőcsoport elnökasszonya, és dr. Salgó Lászlóné, aki mellett az elhunyt hosszú éveken át dolgozott.

Június 25-én fogadták be a zsidó közösségbe Grünwald Lajos és felesége Markovics Ágnes újszülött fiát, Gábort. A mohel Weisz Márton főrabbi volt. A névadás szertartását dr. Singer Ödön főrabbi végezte. A szertartás után a komaszülők Karádi Gábor és felesége, Markovics Katalin szöudán látták vendégül a megjelenteket.

Július 3-án fogadták be a zsidó közösségbe Streit Tibor és felesége, Böhm Marianna újszülött fiát, Dávidot. A mohel Jisrael Stern volt. A héber nevet és az áldást dr. Singer Ödön főrabbi mondta. A komaszülők Streit Sándor, a körzet elöljárója és felesége voltak, akik a megjelenteket szöudon látták vendégül.

Elhunyt Weiner Henrik, a körzet sok éven át volt választmányi tagja. 68. éves volt.

Augusztus 27-én tartotta esküvőjét Dézsi Tamás és Sík Anna. Dr. Singer Ödön főrabbi beszédében kiemelte, hogy a menyasszony nagyapja, Guttmann Lajos évtizedeken át a templom vezető elöljárója volt. A kántori teendőket Sík Ernő a Gerendái Endre vezette kórus kíséretével végezte.

Szeptember 3-án volt Streit Leónak, a körzet tagjának sírkőavatása. Dr. Singer Ödön főrabbi tartotta az avatóbeszédét. Énekelt Goldberger Frigyes kántor a Gerendai Endre vezette kórus kíséretével.

Szeptember 29-én, (Elul 27.) 63 éves korában elhunyt Stern László főkántor.

“Stern László 1915. március 12-én Budapesten született. Édesapja, Stern Izráel, közel 50 évig a Budapesti Izraelita Hitközség kántora volt. Stern László, testvéreivel együtt szinte az anyatejjel szívta magába édesapja tudományát. Még alig volt nyolcéves, és tisztán csengő énekhangját ismerték a nagy budapesti templomok. S ahogy az évek teltek, tudása úgy szaporodott, hangja csiszolódott. Meleg, lágy tenorja eljutott az emberek szívéig. Előbb Balassagyarmatra került, s ott ismerkedett meg a zsidó stúdiumokkal, a szent nyelv fordításával, értelmezésével, vallási szokásainak gyökerével, módozataival. Már a Rákóczi úton levő „Sajmér Sábbosz” templom kántora volt, amikor családot alapított, s 37 év boldog házasság jutott neki osztályrészül. Rajongó szeretettel vette körül hitvesét, aki gyermekeinek is kiegyensúlyozott családi légkört teremtett.

1950-ben-a Nagyfuvaros utcai templom kántora, majd főkántora lett. Pályája töretlenül felfelé ívelt. Híre hamarosan túlszárnyalt az ország határain. Templomában áhítattal hallgatták a világ különböző tájáról érkezők. Minden kiejtett szava kiemelkedő tudást tükrözött. Nem egyszerűen énekelt, hanem a szavak jelentésének tökéletes ismeretében, érzelemmel telítette mondanivalóját, és az őszinte csengő hang meghódította a szíveket. Ő értette az arameus és héber imádságok minden szavát, érezte a betűk üzenetét. Egyszer örömet, másszor könnyeket csalt a szemekbe. Mindig a zene bűvöletében élt. Mindig újat alkotott, egyénit és utánozhatatlant. Ő volt a sliách cibur, a Közösség Küldötte. Hiába csábították, egész életében a Nagyfuvaroshoz kötődött. Otthona és lakása, hivatásának színtere és imáinak forrása a Nagyfuvaros u.4. sz. ház volt. A második emeleti szerény lakásban nevelte gyermekeit.

Stern László főkántor

A 70-es években súlyos betegség érte. Lassan beszűkült előtte a világ, s elvesztette látását. Stern Lászlót október 1-én temették pályatársai, kollégái s mindazok, akik szerették és becsülték őt. Dr. Singer Ödön, a Nagyfuvaros utcai körzet főrabbija búcsúztatta családjától és távolban élő rokonaitól. Dr. Salgó László főrabbi is elköszönt a majd három évtizedig volt munkatársától. Szűcs Gábor, a munkaszolgálatos bajtársa részvétét mondta el. Végül Atlasz Miklós körzeti elnök búcsúzott, valamint a szertartáson közreműködő Kovács Sándor főkántor és a Gerendai Endre vezényelte budapesti templomok karénekeseiből összeállított kórus.

A magyar zsidó liturgia óriási vesztesége és szinte megmagyarázhatatlan ellentmondása, hogy Stern László után nem maradt magas művészi színvonalon hanglemez. Csak a szívekben, emlékezetekben él tovább. És természetesen családjában.

Október 28-án, szombaton este tartották meg a hagyományos Szimhász Tóra halvacsorát. A körzet chászánjait, dr. Singer Ödön főrabbit, Jakab Sándor elnökhelyettest és testvéröccsét, Jakab László elöljárót meleg szavakkal köszöntötte Atlasz Miklós, a körzet elnöke. Az ünnepi est rendezése Szegő Artúrné, a Nőcsoport elnökének és Bellák Tiborné munkáját dicsérte.

Ezen alkalomból Fried Ignácné és testvérhúga, Kas Ferencné elhunyt szüleik, Mármor Nándor és felesége emlékére a gyermeki kegyelet és a szeretet megnyilvánulásaként gyönyörű Tóraköntöst adományoztak a Nagyfuvaros utcai templomnak.

Atlasz Miklósné, a munkaszolgálatban mártírhalált halt unokaöccse emlékére tóraköntöst adományozott a körzet templomának, amelyet dr. Singer Ödön főrabbi december 16-án szombat délelőtt a tóraolvasás keretében áldó szavakkal vett át a körzet nevében megőrzésre.

1979

Február 11-én vasárnap este rendezték a Fák Ünnepét. Gerendai Endre, a körzet kamarakórusának vezetője liturgiai dalokat énekeit. Salamon Hermann héber és jiddis hanglemezek játszásával emelte az est hangulatát.

Márciusban elhunyt London Lipót, a Nagyfuvaros utcai körzet alelnöke. 85 éves volt.

Március 6-án rendezték a Zájin Ádár istentiszteletet. A körzet kórházban lévő főrabbija helyett Lőwy Tamás debreceni rabbi méltatta a nap jelentőségét és emlékezett meg az évben elhaltakról.

76 éves korában elhunyt Fischer Sámuel, a körzet választmányi tagja.

Áprilisban 80 éves korában hunyt el Paskesz Miklós, a körzet sok éven át volt alelnöke. Te-metésén Kovács Sándor főkántor gyászéneke után dr. Sálgó László főrabbi méltatta érdemeit.

Április 4-én vették fel Ábrahám közösségébe Streit Pétert, Streit Sándor és Trepper Éva elsőszülött kisfiát. A szertartást a beteg főrabbi helyett Sík Ernő kántor végezte, a mohel teendőit Herczog László látta el.

Április 11-12-én rendezték a széder estéket. Atlasz Miklós körzeti elnök üdvözölte a megjelenteket, valamint a vendéget, Kardos Péter körzeti rabbit. A hívek érdeklődéssel hallgatták úgy az elnököt, mint a rabbit.

Hochfeld Sándor május 12-én ünnepelte 70. születésnapját. Délelőtt a Tóra elé járult, istentisztelet után pedig kidduson látta vendégül a hittestvéreket.

Fried Ignác Imre, a körzet sok éven át volt elöljárója 72 évesen júniusban elhunyt.

Kohlmann Bélát, a körzet kórusának tagját június 2-án ünnepélyesen szólították a Tóra elé, 70. születésnapja alkalmából. Sík Endre kántor, Gerendai Endre kórusvezető és Szűcs Gábor zsoltáréneke után dr. Singer Ödön főrabbi köszöntötte a jubiláns énekest.

Korda Árpádot, a kerület zsidóságának egyik népszerű tagját július 3-án temették. Apja a Nagyfuvaros utcai templom alapítói közé tartozott. Temetésén Feleki Rezső gyászéneke után dr. Scheiber Sándor professzor mondott beszédet.

Október 20-án szombaton este rendezték meg Szimchász Tóra alkalmából a hagyományos halvacsorát. A vendéglátó chászánok dr. Singer Ödön főrabbi, Streit Sándor, a körzet legfiatalabb elöljárója és testvéröccse Streit Tibor voltak.

Novemberben 74 éves korában meghalt Weisz Olga. Amíg ereje engedte, nagy agilitással vett részt a körzet Nőcsoportjának munkájában.

December 8-án rendezték a körzeti Chanukka estet. Steuermann Antal  ü.v. körzeti elnök megnyitója után Sik Ernő gyújtotta meg a chanukka gyertyákat. Dr. Salgó László főrabbi beszéde után az ORZSE Goldmark kórusa szerepelt Adám Emil tanár vezetésével. Az est dr. Singer Ödön főrabbi zárószavaival végződött.