80-as évek

1980

Február 23-án járultak ünnepélyesen a Tóra elé Bányai Sándor, a körzet elnökhelyettese 70, és Vincze József a körzet elöljárója 75. születésnapja alkalmából.

Február 25-én rendezték a hagyományos Zájin Adar-i halvacsorát. Steuermann Antal, a körzet ügyvezető elnöke üdvözölte a megjelent vendégeket, közöttük dr. Salgó László főrabbit.

Hollander Farkas, a körzet sok éven át volt választmányi tagja 72 éves korában elhunyt. Gyászolták leánya, veje, unokája, akik Kanadából jöttek, itt élő menye, két unokája, testvére, sógornői és kiterjedt rokonsága.

Mindkét Széder este dr. Singer Ödön főrabbi tartotta a Haggada magyarázatokat, melynek felolvasásában részt vettek Galambos József elnökhelyettes, Goldstein József, Grünbaum Andor és Tágér Antal templomelöljárók és Salamon Herman. Az ünnepi díszítésű vacsorák felszolgálását Szegő Artúrné a körzet Nő- csoportjának elnöke és Bellák Tiborné tisztviselő végezték.

Dr. Salgó László

Április 24-én dr.Singer Ödön, a Nagyfuvaros utcai templom főrabbija méltatta a 70. születésnapját ünneplő dr. Salgó László főrabbit. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Salgó László főrabbinak, a Budapesti Rabbiság elnökének az állam és az izraelita felekezet közötti jó viszony elmelyítése érdekében, valamint a hazai és a nemzetközi békemozgalomban kifejtett több évtizedes eredményes munkássága elismeréseként 70. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át.

Sólyom Jenő (Jancsi), a Klauzál téri kóser mészárszék vezetője és felesége május 31-én a körzet kultúrtermében istentisztelet után kidduson látta vendégül a megjelent hittestvéreket, unokái, Judit és Éva tiszteletére.

Június 15-én, vasárnap délelőtt vették fel Ábrahám ősi közösségébe Kárpáti József és felesége született Berényi Agnes másodszülött fiát, Zsoltot. A komaszülők Grünwald Lajos és felesége, a mohel Herczog László volt. A héber nevet dr. Singer Ödön főrabbi adta.

Löwy Péter és felesége, Schiller Mária újszülött kisfiának, Andrásnak Ábrahám ősatyánk szövetségébe való felvételét a körzet kultúrtermében október 14-én rendezték meg. A mohel Herczog László, a komaapa Hámori András volt.

Október 15-én rendezték a Szimchasz Torát.

Herke Róbert és barátja

Ez évben a chászánok dr. Singer Ödön főrabbi, Galambos József alelnök és Silber Andor voltak.

1981

Januárban a templom hűséges tagja, Stern Zsigmond, 87 éves korában távozott az élők sorából.

Január 20-án, kedden délután rendezték meg a Fák Ünnepét. A körzet nőcsoportjának vezetősége Szegő Artúrné, Steuermann Antalné és Jakab Sándorné a hagyományos gyümölcsuzsonnával vendégelték meg a hittestvéreket.

Streit Sándor, a Nagyfuvaros utcai körzet elöljárója és felesége, Trepper Éva másodszülött kisfiának, Gábornak, április 5-én volt a brisz miló szertartása, amelyet az Újpesti körzet kultúrtermében rendeztek. A mohel Herczog László volt. A brochókat Landeszman György főrabbi mondta el, dr. Singer Ödön főrabbi, a család régi barátja a Smuel zsinagógai nevet adta az újszülöttnek. A komaszülők, az örömapa fivére, Streit Tibor és felesége voltak.

A Széder estéin dr. Singer Ödön főrabbi üdvözölte a hittestvéreket, majd felolvasta a Hág- gádát Gerendai Endre, Goldstein József, Grünbaum Andor, Salamon Herman és Táger Antal közreműködésével. A terem díszítését és a vacsora tálalását Szegő Artúrné elnökasszony és Bánki Péterné végezték.

Május 9-én, szombaton délelőtt ünnepélyesen szólították a Tóra elé Rudas Sándort, a körzet hűséges tagját, abból az alkalomból, hogy azon a napon ünnepelte 70. születésnapját. Dr. Singer Ödön főrabbi beszédében kiemelte, hogy az ünnepelt fia, aki Franciaországban él, a lubavicsi rabbi hívei közé tartozik és a fiú vezette vissza édesapját az ősi tradíciók megtartá- sának szépségeihez.

Május 23-án, a Gerendai Endre vezette kórus ünnepélyes zsoltáréneke után Sík Ernő kántor szólította a Tóra elé Goldstein Józsefet, a körzet első templomgondnokát, 80. születésnapja alkalmából. Dr. Singer Ödön főrabbi beszédében kiemelte, hogy Goldstein József magas ko- ra és meggyengült egészségi állapota ellenére is naponta reggel és este részt vesz az istentiszteleteken, elsőnek érkezik a templomba és nagyon sokszor ő zárja be a kaput.

Táger Antal, a templom elöljárója, 79 éves korában elhunyt. Temetésén dr. Singer Ödön főrabbi kiemelte hagyományainkhoz való hűségét. A gyászimákat Klein Iván kántor énekelte.

Tragikus körülmények között hunyt el Szűcs Gábor, a körzet kórusának hosszú éveken át volt tagja. Dr.Singer Ödön főrabbi kiemelte beszédében kiváló zenei képzettségét. A gyászzsoltárokat Gerendai Endrének, a körzet karvezetőjének felkérésére, a budapesti hitközség kórusának férfitagjai énekelték. A kántori teendőket Klein Iván látta el.

Müller Náthán 76 éves korában elhunyt. Temetésén dr. Singer Ödön főrabbi és Klein Iván kántor búcsúztatták.

November 11-én élénk érdeklődés mellett tartották meg a Szimchász Tóra vacsorát. Az üv. elnök üdvözölte a chászánokat, a távol levő Sík Ernő kántort, Márai Miklós és Mester Tibor elöljárókat, megköszönve áldozatkészségüket. Ezután valamennyi résztvevő nevében javulást kívánt a betegsége miatt távol levő dr. Singer Ödön főrabbinak. Vacsora után dr. Salgó László főrabbi méltatta a chászánok erényeit. A rendezés Szegő Artúrné, Bellák Klári, Vadas Hermann és Grünbaum Andor érdeme volt. Decemberben máftirnak hívták fel Jakab Sándor elnökhelyettest 80. születésnapja alkalmából. Az istentiszteletet követő kidduson Bányai Sándor elnökhelyettes méltatta az ünnepeltet.

1982

Február 13-án ünnepélyesen szólították a Tóra elé Romhányi Jenőt 88. születésnapja alkalmából. Muszaf istentisztelet után Romhányi Jenő kidduson vendégelte meg a hittestvéreket, amelynek keretében Steuermann Antal, a körzet elnöke köszöntötte és jó egészséget kívánt az ünnepeltnek.

A Zájin Adár halvacsorán Steuermann Antal elnök üdvözölte a megjelent vendégeket, dr. Salgó László főrabbit és nejét, dr. Schweitzer József főrabbit. Dr. Singer Ödön főrabbi bevezetőjében köszönetet mondott Steuermann Antal elnöknek, akinek nagy része volt abban, hogy a körzet kultúrtermét gyönyörűen újjávarázsolták. A sikeres est rendezése Szegő Ártúrnénak, a Nőcsoport elnökének és Bellák Tibornénak az érdeme.

Március 6-án ünnepélyesen szólították a Tóra elé Berényi Antalt 85. születésnapja alkalmából.

A hagyományokhoz hűen mindkét este megrendezték a közösségi szédert. Dr. Singer Ödön főrabbi előadást tartott a Hággádáról, melynek felolvasásában részt vett Galambos József elöljáró, továbbá Grünbaum Andor és Salamon Hermann. A rendezés és a terítés Szegő Artúrné elnökasszony és Bellák Tiborné érdeme volt.

Június 5-én a Tóra előtt köszöntötték Faludi Ferencet, a templom kórusának tagját 75. születésnapja alkalmából. Dr. Singer Ödön főrabbi köszöntötte és áldotta meg. Gerendai Endre ünnepi misebérach imával köszöntötte énekművész társát.

Június 13-án avatták fel Műnk Bélának, a templom hűséges tagjának sírkövét. Kovács Sándor főkántor és dr. Singer Ödön főrabbi avatták a síremléket.

Av hó Jom Kippur istentiszteletén Lóránt Márton strassbourgi főkántor, július 30-án péntek este és a rákövetkező szombaton délelőtt Sándor György natanjai főkántor imádkozott elő. Mindkét főkántor hagyományos dallamon énekelte az ősi melódiákat, akiknek dr. Singer Ödön főrabbi tolmácsolta a gyülekezet köszönetét.

Szimchász Tóra napján a három chászán, dr. Singer Ödön főrabbi, Goldstein József elöljáró és Jakab Sándor elnökhelyettes tiszteletére az istentisztelet után ünnepi kiddust rendeztek a körzet kultúrtermében. Steuermann Antal körzet elnök köszöntője után dr. Singer Ödön főrabbi tartott bibliai magyarázatot, majd Sík Ernő főkántor a főünnepi imádságokkal kapcsolatban szólt. A háziasszonyi teendőket Szegő Artúrné, a Nőcsoport elnökasszonya, Steuermann Antalné és dr. Singer Ödönné látta el.

Decemberben a megjelent hittestvéreket Galambos József elnökhelyettes üdvözölte, majd Kálmán Tamás főkántor gyújtotta meg a Chanukka gyertyákat. Dr. Schweitzer József főrabbi, a Rabbiképző Intézet tanára történeti előadást tartott a makkabeus korról. Előadása után Kálmán Tamás főkántor Klein Ervin zongorakíséretével liturgiái dalokat adott elő, dr. Singer Ödön főrabbi zárószavaival fejeződött be a jól sikerült ünnepi összejövetel. Chanukka utolsó napján az ünnepi gyertyagyújtást Tóth Emil főkántor végezte, ugyancsak ő liturgiái dalokat és operaáriák adott elő. Dr. Salgó László főrabbi, a Budapesti Rabbiság elnöke Chanukka jelentősegéről tartott előadást. A műsor további részében Kévál Zsuzsa liturgiai és jiddis dalokat énekelt. A hangulatos ünnepség dr. Singer Ödön főrabbi záróbeszédével ért véget.

1983

Január 10-én az újabb kori régészeti kutatások alapján a Szentírás néhány versét magyarázta el templomunkban Dr. Scheiber Sándor professzor. Kálmán Tamás főkántor Klein Ervin zongorakíséretével liturgiái és héber dalokat énekelt. A nagysikerű kultúrest dr. Singer Ödön főrabbi zárszavával végződött.

A körzet kultúrtermében vették fel a zsidó közösségbe Bánki Péter és felesége Szegő Anna Mária újszülött kisfiát, Artúrt. A mohel Herczog László volt. Dr. Singer Ödön főrabbi, az Ávrohom Náftóli nevet adta a kisfiúnak, majd mint komaapa beszédében kiemelte, hogy a gyermek anyai nagyanyja a körzet Nőcsoportjának elnökasszonya. Beszédét az áldás szavaival fejezte be.

Goldstein József, a templom vezető-gondnoka 82 éves korában elhunyt.

Január 29-én szombat délután a mincha ima után, Chamisó Öszor Bisvat napján rendezték meg a hagyományos Fák ünnepét. Dr. Singer Ödön főrabbi a nap jelentőségéről tartott előadása után a három Surányi kislány: Eszter, Ági és Kati szavaltak. A megjelent hittestvé- reket sokféle gyümölccsel vendégelték meg.

Szegő Alice és testvérhúga Bánkiné Anna Mária édesanyjuk 80. születésnapja alkalmából megvendégelték a hittestvéreket. Az ünnepelt, Szegő Artúrné a körzet Nőcsoportjának elnöke. Dr. Singer Ödön főrabbi bensőséges szavakkal köszöntötte és méltatta fáradhatatlan munkás- ságát a körzet Nőcsoportja életében.

Földes József és neje szentföldi zarándokútjukról hazatérve gyönyörű bársony tóraköntöst hoztak magukkal Jeruzsálemből, amelyet a körzet templomának ajándékoztak. Peszach első napján dr. Singer Ödön főrabbi a hívek nevében is megköszönte és átvette a tóraköntöst, Isten áldását kérve a nemesszívű adományozó házaspárra.

Az ősi tradíció szellemében rendezték meg a széder estéket dr. Singer Ödön főrabbi vezetésé- vel. A Hagáda felolvasásában Galambos József elnökhelyettes, Grünbaum Andor gondnok és Rudas Sándor vettek részt. A Hallel zsoltárok eléneklése után Galambos Józsefné, dr. Singer Ödönné, Stein Márkuszné és dr. Wittmann Istvánné magyarul olvasták fel a zsoltárokat. Sóskúti Márton, a körzet sok éven át volt választmányi tagja, 66 éves korában elhunyt.

Novemberben a körzet kultúrestjén dr. Scheiber Sándor professzor a zsidó szimbólumokról: a lulovról, az eszrogról, a sófárról és a mogén Dávidról tartott előadást. Kálmán Tamás főkántor Klein Ervin kíséretével liturgiái számokat énekelt.

Hartmann Andor, a Nagyfuvaros utcai körzet elöljárója rövid szenvedés után, 71 éves korában hunyta le örökre szemét. A temetői gyászimákat Kálmán Tamás főkántor énekelte

Streit Sándor, a Nagyfuvaros utcai körzet fiatal elöljárója és testvére Tibor, édesapjuk halálozási évfordulója alkalmából december 11-én, szombat délután Solaus Szöudauszon látta vendégül az istentiszteleten megjelent hittestvéreket. Dr. Singer Ödön főrabbi tóramagyarázata után meleg szavakkal emlékezett meg Streit Leóról, mint a körzet hűséges tagjáról, aki ifjúságában a pápai jesiva hallgatója volt.

1984

Január 22-én rendezték a körzet Fák Újéve Ünnepét. Dr. Singer Ödön főrabbi a műsorközlő szerepében sorra jelentette be a népes gyereksereg műsorszámait. Fröhlich Erika, Surányi Katika, Eszter és Ági, Klein Bandi és Gyuri, Raj Rafael és Rachel, Silber Eszter, Weinberger Tomi és Eszter, Zucker Dani, Lichtmann Judit. Haji Ábrahám és Ignác, Kardos Ágnes és Laci, Fröhlich Róbert nagy tetszéssel fogadott műsort produkáltak, majd Rajnai Éva bohóc szórakoztatta a vendégeket.

A márciusban megtartott emlékező istentiszteleten dr. Singer Ödön főrabbi beszéde végén felolvasta a körzetben elhunytak névsorát. Ezután Sík Ernő kántor Kél mólé ráchámimot mondott, majd közös Kaddis ima fejezte be az istentiszteletet. Két nappal később rendezték meg a hagyományos halvacsorát. A vacsora után dr. Singér Ödön főrabbi Mózesről és külde- téséről, dr. Salgó László főrabbi Zájin Adár jelentőségéről szólt.

Hochfeld Sándort köszöntötték májusban 75. születésnapján és ugyanezen kiddus keretében a kisvárdai közösség hívei megemlékeztek volt elnökükről Jahrtzeitja alkalmából.

Grünbaum Andor, a templom gondnoka július 7-én ünnepelte 60. születésnapját. Ebből az alkalomból ünnepélyesen maftirnak szólította őt Sík Ernő kántor és Gerendai Endre.

Hochfeld Sándor és felesége, Rosenberg Berta augusztus 4-én ünnepelték házasságkötésük 50. évfordulóját. Muszaf ima után a Hochfeld házaspár kidduson látta vendégül a megjelent hittestvéreket. Kardos Hermann, a körzet szertartási elöljárója a közösség nevében fejezte ki jókívánságait.

Augusztus 30-án temették Vincze Józsefnét. Gyászolták férje, aki a körzet elöljárója, leányai, vejei, unokái és kiterjedt rokonsága.

Október 30-án rendezték meg a hagyományos halvacsorát. Steuermann Antal, a körzet el- nöke meleg szavakkal üdvözölte a három chászánt, dr. Singer Ödön főrabbit, Klein Miklóst és Hammermann Gézát, továbbá a termet zsúfolásig megtöltő hittestvéreket. A Talmud Tóra növendékeinek külön asztalt kellett teríteni. Az étkezés utáni imát követően az ünnepi vacsora Steuermann Antal a Nőcsoport vezetőségének, Steuermann Antalné társelnöknőnek, Szegő Alicenak, Patak Antalnénak, Siklós Andornénak, Gerendái Éndrénének és a Flesch házaspárnak az est megrendezéséért a körzet vezetősége nevében köszönetét fejezte ki.

Hartmann Andornak, a körzet elöljárójának síremlékét dr. Singer Ödön főrabbi avatta fel novemberben, az elhunyt özvegye, leánya és veje, testvérhúga, rokonsága és a körzet vezetősége jelenlétében. Kálmán Tamás főkántor gyászzsoltárt recitált.

Dr. Singer Ödön főrabbi üdvözlete után december 12-én Weinberger Tomi meggyújtotta Chanukka utolsó napjának nyolc gyertyáját. A Talmud Tóra növendékei szavalatokat, énekeket és jeleneteket adtak elő, közöttük Fáik Viki, Hammermann Tünde, Kardos Ági és Lacika, Klein Bandi és Gyuri, Raj Ráchel és Rafael, Róna Dani, Streit Dávid, Streit Péter, Surányi Ági, Eszter és Kati, Weinberger Eszter és Tomi, Zucker Dani. A gyermekek műsora után Bajor Anna nővérének Klárának Chanukka versét adta elő, Kolmann Béla énekelt, majd a gyermekek valamennyien ajándékcsomagokat kaptak.

1985

1985. elején hunyt el 80 éves korában Vince József, a körzet elöljárója. 54 évi boldog házasság után, négy hónappal élte túl feleségét. A gyászimákat Kovács Sándor főkántor énekelte, dr. Singer Ödön főrabbi az elhunyt mély vallásosságáról szólt.

Február elején vették fel Ábrahám szövetségébe Mester György és felesége újszülött kisfiát, Zsoltot. Herczog László mohel közreműködésével dr. Salgó László főrabbi és Kovács Sándor főkántor az újszülöttnek a Hájim ben Cvi Árje HaLévi nevet adta. A brit mila szertartás (l. az alábbi fotón) az apai nagyszülők, Mester Tiborék lakásán történt.

A brit-milán készült fotón dr. Salgó László, Mester Tibor, Kovács Sándor főkántor és a kváter

Romhányi Jenő, a körzet legidősebb tagja Zájin Adár napján ünnepelte 91. születésnapját. Az ezt követő szombaton a Tóra elé járult. Az istentisztelet után a Romhányi házaspár kidduson vendégelte meg a hittestvéreket.

Március 3-án elhunyt Scheiber Sándor nyelvész, irodalomtörténész, a nyelvtudományok doktora, egykori dunaföldvári főrabbi, a budapesti Rabbiképző igazgatója, a neológ zsidóság egyik kiemelkedő alakja, a Scheiber Sándor Gimnázium, Általános iskola és Kollégium névadója.

Dr.Scheiber Sándor főrabbi

Áprilisban mindkét nap megrendezték a hagyományos széderestéket. Az előadó dr. Singer Ödön főrabbi volt, aki magyarázataival élénkítette a Haggada olvasását. Egyes fejezeteket Galambos József, Gerendai Endre, Grünbaum Andor, Hammermann Géza, Horovitz László és Salamon Hermann olvastak fel. Az ünnepi dalokat a közösség együtt énekelte. A gyönyörűen megtérített asztalok és az ünnepi vacsorák felszolgálása Szegő Arturné a Nőcsoport elnökasszonya és leányai, valamint Patak Antalné és a Flesch család önzetlen munkáját dícsérte.

Április 23-án köszöntötték dr. Salgó Lászlót 75. éves születésnapján. A Nagyfuvaros utcai körzetben generációkat nevelt. Osztozott örömükben, bánatukban. Prédikációival formálta világképüket, emberré válásukat, csiszolta a zsidó stúdiumokban való jártasságukat.
A holocaust vérzivatarában erősítette a hitet a lankadó lélekben, s már a felszabadulás utáni első napokban istentiszteleteket szervezve hirdette: lesz újból vallásos élet Magyarországon, lesz jövőnk, lesz holnapunk. Példaképe, Hevesi Simon szellemében, magyar rabbiként átérez- te a történelmi felelősséget.

Dr. Salgó László főrabbi

1985. július 24-én a Magyar Izraeliták Országos Képviselete mély fájdalommal tudatta, hogy dr. Salgó László főrabbi, az Országos Rabbitanács elnökhelyettese, a Budapesti Rabbiság elnöke, országgyűlési képviselő, szerdán, 75 éves korában elhunyt. Temetése július 26-án, pénteken délután volt a Kozma utcai zsidó temetőben.

Dr. Salgó László 1910. április 23-án született Budapesten. Az Országos Rabbiképző intézetben fejezte be tanulmányait 1933-ben, majd a budapesti tudományegyetemen 1934-ben doktorált. A pesti izraelita hitközség Nagyfuvaros utcai körzetében tevékenykedett 1935-től; a felszabadulás után e körzet főrabbija lett. Ha a rendszeresen templomba járók közül nem jött valaki imádkozni, akkor vagy ő személyesen vagy a sameszon keresztül még az nap  felkereste az illetőt, hogy megkérdezze, mi történt, nincs-e valamilyen probléma. E minőségében választották meg a Budapesti Rabbiság igazgatójává, majd elnökévé. Ezt követően a Dohány utcai zsinagóga főrabbijaként folytatta munkáját. Megválasztották a Magyar Izraeliták Országos Rabbitanácsa helyettes elnökévé, a magyar zsidóság vallási vezetőjévé vált. Az Országos Rabbiképző Intézet professzoraként több évtizeden át oktatott.

A Budapesti Izraelita Hitközség elnöksége, dr. Salgó László elhunyta miatt, dr. Schőner Alfréd főrabbit a Dohány utcai főtemplomba helyezte át.
A BIH elnöksége fentiekkel összefüggésben egyidejűleg további változásokról is döntött.
Deutsch Róbert rabbit a Dózsa György úti és az Újpesti körzetbe, Lőwy Tamás rabbit a Hegedűs Gyula utcai körzetbe. Dr. Singer Ödön főrabbit pedig a BIH Budai körzetébe helyezte át. Raj Tamás rabbit, akit 1970-ben hosszas rendőri zaklatás után függesztettek fel állásából, és 1971-től 1985-ig az Akadémia Kiadó felelős szerkesztője volt, a Nagyfuvaros utcai körzetbe helyezték rabbinak.

Raj Tamás rabbi

Raj Tamás a Józsefvárosban, az úgynevezett Simplon-házban, az eleinte zsidó fiatalok által látogatott Gyenes-tánciskola fölötti lakásban nőtt fel. (A huncut ifjak minduntalan eléírták: in-Gyenes). Mindkét szülője már ebben a kerületben született. Édesapja, joghallgatóként és fiatal ügyvédként részt vett a Nagyfuvaros utcai templom körül szerveződő ifjúsági csoport létrehozásában, sőt, Pehr Sándor lemondása után egy ideig annak elnöke lett. (A választáson ellenjelöltként Ságvári Endre lépett fel vele szemben, sikertelenül.) Anyai dédapja, Weisz Chájim (héber nevét tőle örökölte) a Teleki tér 22.-ben működő szefárd zsinagóga alapítói közé tartozott. Neve ott látható máig az alapítói emléktáblán. Nagyapja, Gold Vilmos, fiatalon az utolsó pesti zengerájban, a Népszínház u. 28.-ban működött Wertheimer kávéházban lépett fel, a leghíresebb pesti jiddis színésznővel, Littmann Pepivel együtt. Népi színdarabokat, valamint neves jiddis színműveket, például Goldfaden Szulamitját és Anszki Dibbukját adták elő. Nagyszülei a Zsibárus házban ismerték meg egymást. Röviddel a holokauszt után kicsiny Mátyás téri üzletüket államosították, ezért a Teleki téren, egy bódéban gombot-cipzárt árultak a falusiaknak. Idős korában nagyapja a csortkovi templomban volt gabe (templomi elöljáró), szép hangján rendszeresen előimádkozott, nevét ott emléktábla őrzi.

Streit Tibor elöljáró és fele­sége újszülött kislányának 1985. Raus Hásono második napján tartot­ták névadó ünnepségét a Nagy­fuvaros utcai zsinagógában. Raj Tamás, a körzet rabbija a Noé­mi nevet adta a kislánynak. Beszédében kiemelte a család ra­gaszkodását vallási hagyomá­nyainkhoz és a körzethez.

Mester Tibor, a Nagyfuvaros utcai körzet elöljárója — unokája születése alkalmából — két szép térítőt adományozott a templomnak. Az ajándékot Raj Tamás rabbi avatta fel, megemlékezve a család hagyományhű áldozatkészségéről. Az adományozó György nevű fiával együtt járult ebből az alkalomból a Tóra elé.

Szimchász Tóra ünnepén az esti intentiszteleten a Talmud Tóra növendékei maguk készítette zászlókkal vettek részt a körmenetben. A liturgiái részt Sík Ernő főkántor látta el. A menet élén égő gyertyákkal két gyermek, Deák Dávid és Klein György haladt.
Az istentiszteletet követően a tálisz alatt összegyűlt gyermeksereget Raj Tamás rabbi áldotta meg. A halvacsorán zsúfolásig megtelt a díszterem. A vendégeket a chászánok, Raj Tamás rabbi, Mester György és Müller Tamás fogadták. Steuermann Antal elnök üdvözölte a megjelenteket, egyúttal elbúcsúzott a budai körzetbe áthelyezett dr. Singer Ödön főrabbitól és köszöntötte a körzet új rabbiját, Raj Tamást, aki az őszi nagyünnepek alkalmával mutatkozott be. Dr. Singer Ödön főrabbi búcsúszavai után RajTamás rabbi a Tóra napjainkig ható tanításáról és a körzet hitéleti feladatairól szólt. A rendezvény Galambos József elnökhelyettes, Szegő Artúrné a Nőcsoport elnökasszonya és leányai, valamint Grünbaum Andor és Flesch Endre lelkes munkáját dicséri.

Tórai Körmenet

Heksch Imre és felesége Hajdú Éva újszülött kisleánya, Judit a templomban ünnepélyes keretek között Cháió bász Frajde héber nevet kapta. A családot Raj Tamás rabbi köszöntötte.

Szombati istentisztelet keretében ünnepelte 40. házassági évfordulóját Heksch László és fele-sége. A jubilánsok közvetlenül a felszabadulás után, ugyanebben a zsinagógában esküdtek örök hűséget egymásnak.

Hatvan esztendővel ezelőtt a Nagyfuvaros utcai templomban avatták bármicvóvá Hantos Ferencet, aki az évfordulón ismét a Tóra elé járult.

Solaus Szóudausz összejövetelen a híveket Jakab Sándor és László látták vendégül, akik a templom alapítása óta (1922-től) a körzet tagjai és elöljárói. A szombat délutáni összejöveteleken Raj Tamás rabbi tartott előadást a zsidó vallás alapelemeiről, a szombatról, az ünnepekről és a zsidó jelképekről.

Novemberben a Magyar Izraeliták Országos Képviseletének elnöksége — dr.Scheiber Sándor elhalálozása miatt — dr. Schweitzer József főrabbit nevezte ki az Országos Rabbiképző Intézet igazgatójává.

A MTV Gólyavári esték november 2-i adásában Raj Tamás, a Nagyfuvaros utcai templom rabbija tartott 50 perces előadást “Tudomány és műveltség a Bibliában” címmel.

Raj Tamás a díszteremben

A december 3-án rendezett Chanukkán Gerendai Endre elöljáró köszöntötte a megjelenteket, közöttük dr. Singer Ödönt, a körzet volt főrabbiját. A gyertyagyújtást az 5 éves Klein András végezte, majd Raj Tamás rabbi Chanukka történetéről és napjainkban is érvényes tanításáról szólt.

Ezután Deák Dávid, Koltai Tibor, Müller Judit, Nuszbaum Ágnes, Surányi Ágnes és Székely Tamás szavaltak, Székely Szilvia és Mandler Dávid zeneszámokat adtak elő, majd Surányi Katalin és Eszter, Raj Rafael és Ráchel, Klein András, Gáli Gergely, Tamás Ábel és Székely Tibor az élő Menórát mutatták be. A fentieken kívül szerepelt még Bálint Péter, Fröhlich Erika, Klein György, Koltai Tamás, Müller Zsuzsa. Az ünnepélyt követően a Nőcsoport uzsonnán látta vendégül az apróságokat, majd Raj Tamás rabbi átadta a körzet ajándékait.

Hanukai ünnepség

1986

Január 11-én 60-ik születésnapján ünnepélyesen szólították a Tóra elé Gerendai Endrét, a zsinagóga kulturális elöljáróját. Sík Ernő főkántor hagyományos zsoltárdala után Raj Tamás üdvözölte az ünnepeltet. Gerendái Endre ״kvaterja” 60 esztendővel ezelőtt a világhírű Sirota Sándor főkántor volt, s ez mintha meghatározta volna egész életét, elkötelezte magát a zsidó dallamok világa mellett. A bori haláltáborból visszatérve hosszú évtizedeken át vezette a templom kórusát.

Szántó Endre és felesége január 25-én, szombat délelőtt ünnepelte 40. házassági évfordulóját.

Tubi Svát-i Ünnepség

A Fák újéve alkalmából 15 féle gyümölccsel és süteménnyel feldíszített asztalok várták a híveket. A terem falait a Talmud Tóra növendékeinek szép ünnepi rajzai díszítették. Istentisztelet után Steuermann Antal elnök üdvözölte a híveket. A Talmud Tóra nyolc kis növendéke egy-egy termést jelképezve ünnepi verset szavalt, majd az Anna Frank Gimnázium kamarakórusa (Damjanovich Gábor, Kerekes Gábor és Stern Péter) héber dalokat adott elő, majd a gyermeksereg részvételével ünnepi játékokra került sor. Végül imával zárult az összejövetel, amelynek sikeres megrendezése Steuermann Antalnénak, Surányiné Benedikt Verának, Grünbaum Andornak, Siklós Artúrnénak és Pataki Antalnénak volt köszönhető.

Ádár hónapjának újholdja előtt Jaum kipur kótaun istentisztelet keretében emlékeztek meg a fővárosi Szentegylet (Chevra Kadisa) alapításának évfordulójáról. A város minden részéből érkezett vendégeket, az egyes körzetek vezetőit és képviselőit Steuermann Antal fogadta. Jelen volt Hevesi Sándor a Chevra Kadisa igazgatója, valamint dr. Schweitzer József főrabbi, vezetésével a magyar rabbikar számos tagja. Raj Tamás rabbi emlékbeszédében az imádság héber költeményét idézte: ״Népem leánya, ne hallgass, jajkiáltástól ne vond meg hangodat”.

Bellák Tiborné, a körzet egykori irodavezetője 77 éves korában halt meg. 1944-ben a nyilasok a Dunába lőtték, ám kiúszott a jeges vízből. Temetésén Raj Tamás rabbi méltatta az elhunyt érdémeit, a kántori teendőket Doff Imre látta el.

Purim a Nagyfuvarban

Zsinagógánk zsúfolásig telt kultúrtermében mindkét este hagyományos formában ülték meg a szédert. A gyermek kérdéseit (héberül, magyarul és jiddisül) Raj Rafael és Ráhel mondta el. A szédervezető Raj Tamás rabbi a haggadát magyarázatokkal fűszerezve olvasta fel. A kiddust második este Gerendai Endre kulturális elöljáró énekelte. A széderesti könyv egyes részleteit  mindkét este Galambos József elnökhelyettes vállalta magára. A szép összejövetel sikere Szegő Artúrnénak, a Női Tagozat elnökének és leányainak, Galambos József elnökhelyettes-nek, Patak Antalnénak, Siklós Andornénak és Grünbaum Andoréknak volt köszönhető. A gyermek széderen több mint félszáz (3 és 14 év közötti) kisgyermek jelent meg. Raj Tamás rabbi bevezető tanítása után a gyermekek maguk vezették a szédert. Az asztalt is ők terítették meg a hagyományos előírásoknak megfelelően. Valamennyi résztvevő együtt mondta el az áldásokat, valamint héber és magyar nyelven a Mánistáno szövegét, amelyre az ״édesapa” szerepében a legidősebb fiú, Koltai Tamás válaszolt ugyancsak héberül és magyarul. A jelképes ételek és a macesztorta elfogyasztása után együtt énekelték az Adir hu kezdetű széderesti dalt.

Széder este

Siklós Andor és felesége két szép tóra-köntöst adományozott a zsinagóga számára. Április 12-én ünnepélyesen avatták fel ezeket, Raj Tamás rabbi beszédben üdvözölte az adományozó-kat.

Szántó Endre hetvenedik születésnapján máftírként járult a Tóra elé. Raj Tamás rabbi köszöntötte az ünnepeltet, aki feleségével együtt kidduson látta vendégül a megjelent hí- veket.

Áprilisban hunyt el dr. Várkonyiné dr. Fischer Klára. A jónevű pesti orvosdinasztia tagja 83. éves volt. Édesapját, dr. Fischer Lajost, a Nagyfuvaros utcai templom egyik alapítóját a ״szegények orvosaként” ismerték, ö maga az egyik fővárosi gyermekorvosi rendelő vezetőjeként működött, kis betegei imádták. Gyógyító tevékenységéért magas állami kitüntetésben részesült.

Salamon Gábor

Április 19-én Salamon Miklós és feleségének Gábor nevű fia járult első ízben a Tóra elé. A 13. éves ifjú nemcsak az áldást mondta el hibátlanul, de a zsidó vallásban való jártasságáról is tanúságot tett. Ebből az alkalomból Raj Tamás, a körzet rabbija köszöntötte a gyülekezet legfiatalabb tagját.

Ugyancsak áprilisban ünnepelték Rudas Sándort 75. születésnapja alkalmából. Az ünnepelt, mint nyugdíjas az Új Élet korrektoraként tevékenykedett.

Májusban Patak Antalné körzet irodavezető, hosszabb útja előtt, kiddust adott a templomban. Raj Tamás rabbi szokásos szombati írásmagyarázata után köszöntötte a közkedvelt ״Sárikát”. Hochfeld Sándor, aki gyermekkora óta volt a templom híve, 77. születésnapján ünnepélyesen járult a Tóra elé, ahol Raj Tamás rabbi köszöntötte.

A körzet Talmud Tóra növendékei péntek esténként a szombat-köszöntő istentisztelet előtt is találkoztak. A gyermekek így ismerkednek a legfőbb péntek esti imákkal és énekekkel. A szombati gyertyákat felváltva egy-egy kislány gyújtotta meg, a kiddust és a barchesz fölszeletelését pedig egy-egy kisfiú vállalta magára. A körzet süteményekkel kedveskedett a kicsinyeknek, Raj Tamás rabbi bibliai vagy talmudi történetet, mesét mondott. A gyerekek a szokásos péntek esti istentiszteleten is részt vettek. Az első alkalommal Klein György mondta a kiddust, a templomi gyertyát Surányi Eszter gyújtotta meg.

Szedő Gábor

Június 21-én avatták a zsidó közösség egyenjogú tagjává Szedő Gábort. A 13 éves ifjú máftírként járult a Tóra elé, ahol hagyományos dallammal olvasta fel a teljes prófétai szakaszt. Sík Ernő főkántor köszöntő éneke után Raj Tamás rabbi tartott avatóbeszédet.
Istentisztelet után az ünnepelt szülei, Szedő Iván mérnök és felesége, valamint a nagyszülők, Szedő Sándor és felesége kidduson látták vendégül a megjelenteket.

Gerendái Endre, a zsinagóga kulturális elöljárója és felesége augusztus 20-án ünnepelte házasságkötésének 25. évfordulóját.

Október 10-én a kicsinyek maguk készítette zászlókkal felszerelve érkeztek a zsinagógába. A színes zászlókon zsidó jelképek: Dávid-csillag, menóra, héber betűk voltak láthatók. Az ünnepi körmenetben a felnőttek és a közelmúltban bár micvóvá avatott ifjúk Tórával, a kisebbek zászlóval, vagy Tóra-díszekkel vettek részt. A menet élén két ״nagyobb” fiú, Koltai Tibor és Róna András haladt, kezükben égő gyertyával. Az asszonyok — hagyományos szokás szerint — cukorkával dobálták meg a kicsinyeket, akik örömmel szedegették fel azokat. Végül Raj Tamás rabbi intézett rövid beszédet a nyitott táliszok alatt gyülekező gyermekekhez, édességet osztott szét köztük és Isten áldását kérte rájuk, szüleikre és az egész gyülekezetre. A Szimchász Tauró halvacsorán ünnepélyes keretek között látták vendégül a Tóra vőlegényei a templom híveit. Az étkezés utáni ima előtt Steuermann Antal elnök üdvözölte a chászánokat: Raj Tamás rabbit, Schhrötter Mártont és Goldmann Imrét. Klein Iván énekelt hagyományos héber dalokat Klein Ervin kíséretével. Az ünnepi vacsora megrendezése Galambos József elnökhelyettesnek, Szegő Artúrnénak, a Nőcsoport elnökasszonyának és lányainak, valamint Grünbaum Andornak és feleségének, Herendi Tamás Ervinnek, Steuermann Antalnénak és Siklós Andornénak volt köszönhető.

November elsején, Börésisz szombatján avatták nagykorúvá Grünwald Györgyöt. A tóra előtt, Sík Ernő főkántor imája után, Raj Tamás rabbi köszöntötte. Istentisztelet után az ifjú szülei és nagyapja nagyszabású kiddust adott a népes gyülekezet számára.

Siklós Andor és felesége november 8-án ünnepelték házasságkötésük 40. évfodulóját a zsi- nagógában.

Decemberben Gerendái Endre kulturális elöljáró nyitotta meg a chanukka ünnepséget, majd Raj Tamás rabbi mondott beszédet. A Talmud Tóra növendékei ünnepi dalokat énekeltek és szavalatokkal örvendeztették meg a közönséget. Tóth Emil kántor hébér és jiddis dalcsokrot adott elő, nagy sikerrel. ״Az élő trenderli” című jelenetben a gyermekek a pörgettyű héber betűit öltötték magukra. Végül Jancsó Miklós Kossuth-díjas filmrendező mutatta be új filmjét, amelyet legutóbb, a sátrak ünnepén Olaszliszkán készített Raj Tamás rabbi és a körzet Talmud Tóra-növendékeinek közreműködésével.

Hanukai Ünnepség

Adám Emilné születésnapja alkalmából kiddust adott a Nagyfuvaros utcai zsinagógában. A szokásos írásmagyarázat után a körzet rabbija köszöntötte az ünnepeltet.