90-es évek

1990

Domán Sándor

1990. év elején bensőséges családi ünnep keretében zajlott Domán Sándor (Slomo Eliezer ben Smuél) bármicvója. Az ifjú rendkívül igényes felkészülés után igen szépen mondta el a haftóra szövegét. Raj Tamás főrabbi meleg szavakkal köszöntötte szorgalmas tanítványát.

Vájislách szombatján avatták bármicvóvá Barát Gábort (Gavriél ben Dávid). Az ünnep fényét emelte a Dohány utcai zsinagóga kórusának éneke, Lisznyai Mária vezényletévei.

A fák újéve alkalmából a körzet rabbijának tanítása után Fűzfa Júlia operaénekes mutatott be jiddis dalokat Fehér Péter karmester zongorakíséretében. Ezután Forgács László, a Vidám Színpad alapító tagja nagysikerű szórakoztató műsora következett, majd Varga András és kisegyüttese héber és jiddis dalokat énekelt nagysikerrel. A dalokat dr. Soltész Elekné tanár- nő fordította magyarra. A műsort szerkesztette és konferálta Füzesi Róbert.

A Talmud Tóra növendékei kedves ünnepségen emlékeztek meg Tu bisvátról. Raj Tamás rabbi tanítása után Győri Bori és Hanna mondott mesét, majd Kallós Gábor vezetésével az ünnepi áldás következett. Az összejövetel végén Liling Tamás filmrendező mutatta be a kárpátaljai zsidóság életéről szóló, általa nemrég készített filmet. Az ünnepségről a Magyar Televízió Kalendárium című sorozata készített rövid beszámolót.

Áprilisban Kallós Tamást avatták a zsidó közösség felnőtt tagjává. A fiatalember, aki mindkét ágon Áron ״törzséből”, kohanita családból származik, tökéletesen mondta el a hagyományos áldásokat és a prófétai szakaszt.

Az első széder este Horovitz László énekelte a kiddust, a Haggada felolvasásában Galambos József elnök-helyettes, Grünbaum Andor gondnok és egy izraeli vendég is közreműködött. Második este a Talmud Tóra növendékei és szüleik tartották a szédert, egy-egy részletet mondott Balla Zsolt, Domán Sándor, Fóti Balázs és Gábor, Raj Ráhel és Rafael, valamint Smulovics Péter.

Raj Tamás és gyermekei

Májusban avatták bármicvóvá Bárász Tamást (Slómó ben Aharon), júniusban két egymást követő szombaton Székely Tamás, illetve Somogyi Gábor lett a ״kötelesség fia.”

Augusztusban mély részvéttel kísérték a földi élet utolsó útjára Stern Lászlónét, a Nagyfuvaros utcai zsinagóga néhai főkántorának hitvesét. A temetésen megjelent a közösség vezető testületének több tagja, valamint az ortodoxia számos reprezentánsa. Dr. Schőner Alfréd főrabbi kegyelettel emlékezett meg a Putnokról származó elhunyt hittestvérünkről, aki megjárta a koncentrációs táborok poklát, s aki hosszú évtizedeken át odaadó ragaszkodással és hitvesi szeretettel vette körül férjét, biztosítva neki és két gyermeküknek a nyugodt családi légkört. Férjének elhunytát követően az Alma utcai Ortodox Szeretetotthon vezetőjeként fejtette ki áldásos tevékenységét. A temetésen a kántori feladatokat Kovács Sándor, a rabbinikus teendőket dr. Schőner Alfréd főrabbi látta el.

Szeptember kilencedikén volt Czafik Katalin és Foris Pál esküvője.

Esküvő 1990

1990. őszén magyarországi zsidó értelmiségiek és vállalkozók Talmud Tóra Alapítványt hoztak létre, amelynek kuratóriumi elnöke Raj Tamás főrabbi, országgyűlési képviselő volt. Az Alapítvány elsősorban a Budapest Józsefvárosi (Nagyfuvaros utcai) zsinagóga Talmud Tórája segítésére jött létre.

Novemberben avatták Atlasz Tamást (Jesája ben Jiszraél Kalman), Atlasz Sándor és Bánki Ágnes fiát a zsidó közösség egyenrangú tagjává. Fekete László főkántor zsoltár éneke után Raj Tamás főrabbi tartotta az avatóbeszédet.

Közel száz gyermek részvételével tartották meg a hagyományos Szimchász Tóra körmenetet. Elől két nagyobb fiú, Bárász Tamás és Keller Tamás vonult a gyertyákkal, akiket a kisebbek zászlókkal, a bár micvó fiatalok pedig Tórával követtek. Az istentisztelet végén Raj Tamás főrabbi köszöntötte a gyerekeket, szüleiket és a megjelenteket. Másnap a Tóraolvasás után a Tóra-vőlegények (Raj Tamás főrabbi, Galambos József elnökhelyettes és Streit Sándor elöljáró) kidduson látták vendégül a hittestvéreket.

Galambos József akkori körzeti elnök betegségére és egyéb okokra hivatkozva visszavonult és Streit Sándor lett az üv. alelnök.

Decemberben a Női Tagozat nagyszabású chanukka-ünnepséget tartott, uzsonna-délutánnal egybekötve. A gyertyákat Jung Ottó gyújtotta meg, majd Raj Tamás főrabbi tartott ünnepi beszédet. Havas Judit előadóművésznő műsora után Jávori Ferenc és a Budapester Klezmer Band mutatott be eredeti jiddis dallamokat, nagy sikerrel. A konferanszié Füzesi Róbert volt. A Talmud Tóra chanukkai játszóházat rendezett, amelyen számos gyermek vett részt. Az ünnepi gyertyákat Barát Gábor gyújtotta meg, a chanukka történetét Raj Tamás főrabbi mesélte el, majd vetélkedő, uzsonna, trenderli és más chanukkai játékok tarkították a sikeres összejövetelt.

Révész András

Hanuka szombatján avatták fel Révész Andrást (Mordeháj ben Simon) a zsidó közösség egyenrangú tagjává. A körzet rabbija mellett Hochberger László főrabbi szólt megható szavakkal a felavatott ifjúhoz.

1991

Hagyományos keretek között tartották meg a Fák újévét. A Talmud Tóra növendékei külön ünnepséget tartottak, ahol a körzet rabbijának tanítása után zsidó történelmi vetélkedő, játék, ének és tánc következett, a Habonim Dror ifjúsági csoport tagjainak vezetésével.

Ünnepség

Schiller Árpád 85-ik születésnapja alkalmából nagyszabású salesüdeszt adott a zsinagóga dísztermében.

Március 3-án tartották meg a Talmud Tóra purimi ünnepségét, amelyen a gyerekek zsúfolásig megtöltötték a termet. Raj Tamás főrabbi tanító beszéde után a Lauder Iskola színjátszó köre Simon Tamás költő purimjátékát adta elő, Balla Margit vezetésével. Halász Judit színművésznő lépett fel ezután, akit a gyerekek kitörő örömmel fogadtak. Végül Vince Ferenc kántor énekelt ünnepi dalokat, majd uzsonna után játék és tánc következett. A Talmud Tóra növendékei bemutatták kerámia-alkotásaikat, amelyeket Thury Levente keramikus művész vezetésével készítettek. Az ünnepség a gyerekek maguk készítette purimi jelmezeinek versenyével és jutalomosztással zárult.

Szegő Artúrné emlékére a zsinagóga dísztermében táblát avattak. Az avató ünnepségen a körzet főrabbija és elnöke méltatta az elhunyt maradandó érdemeit. Szegő Artúrné leányai, veje és unokája salesüdeszt adtak a körzet hittestvérei számára.

Az 1990. december 9-én elfogadott választási szabályzat szerint a Budapesti Zsidó Hitközség – két emberöltő óta először – körzeti választásokat tartott. (Előzmény: a MIOK és BIH 1990. december 9-i közgyűlése (egyben plenáris) ülése kimondta a két szervezet megszűnését. A helyettük megalakuló a Mazsihisz és a Bzsh új alapszabályát a közgyűlést előkészítő társadalmi bizottság készítette el. Az elfogadott új alapszabály értelmében 1991. tavaszán hitközségi és szövetségi választásokat kellett tartani). A Nagyfuvaros utcai körzet megválasztott új képviseleti tagjai Galambos József, Streit Sándor, Timár György, Pollák Jenő, Gerendai Endre (KJB) lettek.

A választások után április 29-ére hívták össze a BZSH képviselőtestületének alakuló közgyűlését, ahol megválasztották az új elnökség tagjait. Timár György a 11 tagú elöljáróságba lett beválasztva. Május 12-én a MAZSIHISZ alakuló közgyűlésén a 11 tagú vezetőség tagjai közé bekerült Timár György és Streit Sándor is.

Galambos József síremléke

Július 31-én elhunyt Galambos József körzeti elnök. 71 éves volt. Vattán született hagyományhű zsidó családban. Mezőkövesden járt iskolába. Munkaszolgálatosként, — jó munkájáért,— a Hadiakadémiára osztották be szolgálatra. Így került kapcsolatba Bajcsy Zsilinszky Endrével és a katonai ellenállássál. 1944-ben, — hamis őrmester-igazolvánnyal, — mentette az üldözötteket, majd a Görgey-zászlóalj tagjaként fegyverrel harcolt. A háború után, — mint sokan mások —, lakását kifosztva, családját többszörösen megtizedelve találta. Műhelyt nyitott Újpesten és családot alapított. Apósa, dr. Bálint Mózes révén került a Nagyfuvaros utcai zsinagógába, ahol évtizedeken át elöljáró és elnökhelyettes lett. Tavasszal a körzet elnökévé választották. Sajnos a betegség és a halál megakadályozta az életvidám, népszerű ember további tevékenységét a közjó javára. Búcsúztatásán Kálmán Tamás főkántor gyászéneke után Raj Tamás főrabbi mondott emlékbeszédet.

Az Engesztelés napjának előestéjén Hirschfeld György főkántor (London) énekelte a „Kol Nidré”-t a Józsefvárosi Zsinagógában.

A Tóra örömünnepe alkalmából rendezett halvacsorával Raj Tamás főrabbi, Lőrinczi-Reich József elöljáró és Mester Tibor Tóra-vőlegények kedveskedtek a közösségnek. Az ünnepeteket Streit Sándor üv. alelnök köszöntötte.

Az ünnepi sátorban Szukkajsz szombatján gyermek kiddust tartottak. Az ünnepi imákat és a kiddust a gyerekek közül Balla Zsolt, Frenkel Péter és Kovács Gábor mondták el. A körzet rabbija ünnepi tanítást mondott. A sátor feldíszítéséért és a vendéglátásért a Talmud Tóra növendékei mellett Siklós Andornét, Ádám Emilnét, Fodor Mártát, Szlovák Ferencnét, Flesch Endrét, a Grünbaum-házaspát és Herendi Tamást illette dícséret.

Ősszel tartották Domán Pál (Jehosua ben Smuél) bár micvóját. Fekete László főkántor éneke után Raj Tamás főrabbi avatta fel a közösség legifjabb tagját.

A betegeskedő Grünbaum András Andor mellett már 1991-től gyakorolta a sámesz-gondnoki tevékenységet Darvas György, majd 1992-ben át is vette a főgondnoki állást. 1953-ban született Hajdúnánáson. A betűszedő mestervizsga megszerzése után előbb a Kossuth-, majd a Révai Nyomdába került, ahol kiemelték nyomdaipari revizornak. Azon kevesek közé tartozik, aki héber betűket is tud szedni. Később a MÁV jegynyomdába került revizornak. Singer főrabbi idején kezdett imádkozni a Nagyfuvarosban. Az Országos Rabbiképző Goldmárk kórusának oszlopos tagja volt 1974-től.

Gáspár Ádám

Decemberben avatták fel Gáspár Adámot (Mordeháj ben Lévi Halévi) a zsidó közösség tagjává. Hirschfeld György (London) főkántor éneke után Raj Tamás főrabbi tartott avató beszédet. Az istentisztelet után az ünnepelt szülei kidduson látták vendégül a nagy számmal megjelenteket. Itt Streit Sándor, a körzet megbízott elnöke (az ifjú nagybátyja) adta át ünnepélyesen a Hitközség aranygyűrűjét. Lebovics Sámuel asztali imájával zárult a megható ünnepség.

1991. december 14-én a Kisvárdáról származó Kovács Zsuzsa és a beregszászi születésű. Goldberger Tamás a Nagyfuvaros utcai zsinagógában fogadott örök hűséget egymásnak. A szertartást Raj Tamás főrabbi és Klein Iván főkántor végezték. Az előző szombaton a vőle- gény hagyományos ״bevarfoláson” vett részt. Az esküvő után az örömszülők nagyszabású va- csorán látták vendégül a barátokat és a családtagokat. A hászene éjfél utánig tartott.

Kovács Zsuzsanna és Goldberger Tamás esküvő

1992

A Talmud Tóra és Női Tagozat a Józsefvárosi Művelődési Házban rendezett nagyszabású purimi ünnepséget. Raj Tamás főrabbi ünnepi tanítása után Jávori Ferenc és a Budapester Klezmer Band, valamint Havas Judit előadóművésznő, Kibédi Ervin és Keleti Pál színművészek szerepeltek nagy sikerrel. A Talmud Tóra legjobb növendékei jutalomban részesültek. Az ünnepséget Surányiné Benedikt Vera, Horváth Judit és Ágnes, valamint Szedő Ivánné és Berkovics Lászlóné rendezte.

Pesach alkalmával a kiddust Klein Iván főkántor énekelte, a Haggadát Raj Tamás főrabbi magyarázta. A felolvasásban közreműködtek Horovitz László, Grünbaum Andor és az izraeli vendégek. Az ünnep másnapján, délután külön gyermekszédert rendeztek, ahol az ünnep jelentőségét a körzet rabbija, a Talmud Tóra vezetője ismertette. A gyermek kérdéseit Gyertyánost Borbála énekelte. Egy-egy haggadai részletet mondott Bárász Tamás, Domán Sándor, Szalai Miklós, valamint Raj Rafael és Ráchél.

Márciusban Frenkel Péter zsinagógánkban lépett be a zsidó közösség felnőtt tagjai közé. Az áldásokon és a prófétai szövegen kívül a tórái szakaszt is ő olvasta. A kántori teendőkét Hirschfeld György (London) látta el, az avatóbeszédet Raj Tamás főrabbi tartotta. Az ünnepségen részt vett Alex Lavon, a Bné Akiva megbízottja is.

Ugyancsak a Nagyfuvaros utcában avatták fel Lévai Gábort, Lévai András és Somlai Zsuzsa fiát.

Balla Zsolt

Raj Tamás főrabbi egyik tanítványa, Balla Zsolt barmicva avatása is a Nagyfuvarosban történt, akit Horovitz László judaisztika tanár készített fel.

Kovács Gábor bár micváján az áldások és a prófétai szakasz után Klein Iván főkántor ünnepi éneke és Raj Tamás főrabbi beszéde következett. A misebérachot Horovitz László recitálta.

Tavasszal a Nagyfuvaros utcai körzet elnökének, Streit Sándornak elsőszülött fiát, Pétert nagyszabású ünnepség keretében avatták a közösség egyenrangú tagjává. Az ifjú, akit édesapja tanított, kitűnően mondta el a hagyományos áldásokat és a háftárát. Klein Iván főkántor éneke után Raj Tamás főrabbi mondott beszédet. Az örömszülők által rendezett kidduson a körzet rabbija és az édesapa beszélt, majd Berkovics László elnökhelyettes adta át az aranygyűrűt. Végül az ünnepelt mondott köszönetét a sok-sok szeretetért.

Kertész Ádámot is zsinagógánkban avatták felnőtté. Az ifjú hibátlanul adta elő a hagyományos áldásokat és a prófétai szöveget. Klein Iván főkántor énekét követően Raj Tamás főrabbi mondott avatóbeszédet.

Júniusban Reiszmann Péter, akit Klein Iván főkántor készített fel, szintén zsinagógánkban lett a zsidó közösség egyenrangú tagja. Miután szépen recitálta az áldásokat és a prófétai szakaszt, Klein Iván főkántor éneke után, Raj Tamás főrabbi tartott avatóbeszédet.

Jom Kippur napján született Kovács Zsuzsanna és Goldberger Tamás első gyermeke, Rachel Noémi. A névadáson Raj Tamás főrabbi a kislány apai nagymamája nevét, Golde Mirl, adta az újszülöttnek.

Röé szombatján avatták Róna Dánielt a közösség teljes jogú tagjává. A szertartás jelentőségét még az a kedves, ritka esemény is növelte, hogy az ifjú bátyja, András olvasott a tórából. Róna Dániel szépen elmondott haftarája után Raj Tamás főrabbi köszöntötte az ünnepeltet. Ezt követően a család kidduson vendégelte meg a jelenlévőket, ahol a Bár micva és édesapja ünnepi szavait követően Streit Sándor elnök adta át az arany gyűrűt.

Galambos Józsefnek, a körzet volt elnökének sírkőavatásán november 8-án Klein Iván főkántor gyászéneke után —, Raj Tamás főrabbi emlékezett meg a nagy tiszteletben állt zsidó vezetőről. A körzet dísztermében, ahol az elhunyt olyan sokat tevékenykedett, emléktáblát is avattak. Ugyanekkor avatták fel Herendi Lászlóné és Tamás emléktábláját is.

Brésit szombatján avatták felnőtté Falus Tamást a Nagyfuvaros utcai zsinagógában. Az ifjú szépen, hibátlanul mondta el a haftarát. Raj Tamás főrabbi köszöntötte a közösség új tagját.

Noach szombatján ezúttal Raj Rafael, Raj Tamás főrabbi fia lépett a felnőtt közösség tagjai közé. Az ifjú végig leinolta a tórái hetiszakaszt, elmondta a haftarát is. Az apa meghatottan avatta fel fiát, s meleg hangon beszélt a jelenlévőkhöz. A kiddusson dr. Schweitzer József főrabbi is köszöntötte az ünneplő családot.

A hagyományos halvacsorán Dávid Zohár, Halpern György és Raj Tamás főrabbi látták vendégül a híveket. A főrabbi tanítása után Streit Sándor elnök köszöntötte a vendégeket, majd Fűzfa Júlia jiddis dalokat énekelt. Hanna és Dávid Zohár 50 db. szép, új imakönyvet adományozott a zsinagógának, nagyapjuk, Sauerteig Jónás és apjuk, Sauerteig Imre emlékére.

1993

Szalai György és Darvas Veronika fiát, Szalai Miklóst zsinagógánkban avatták felnőtté. Az ifjú — szülei, nagyanyja, húga és a nagy számban megjelent rokoni, baráti kör örömére —, hibátlanul mondta el a prófétai szakaszt és az áldásokat. Klein Iván főkántor éneke után Raj Tamás főrabbi mondott avatóbeszédet.

Ádám Emil karnagy és felesége emlékére Darvas György gondnok kidduson látta vendégül a híveket.

A Nőcsoport rendezésében ünnepelték a Fák újévét. Siklós Andorné elnök asszony megnyitója után Raj Tamás főrabbi beszélt az ünnep jelentőségéről, majd Mikes Lilla színművésznő, Hirschfeld György főkántor és Fodor Imre szerepeltek. A hangszeres kíséretet Lisznyai Mária látta el.

Zájin Adár istentiszteletén Raj Tamás főrabbi tartott emlékbeszédet, majd Klein Iván gyászimája hangzott el. A hagyományos halvacsora keretében a főrabbi Biblia-magyarázata után Streit Sándor elnök üdvözölte a megjelenteket és köszönetet mondott a nőcsoportnak.

Áprilisban Raj Tamás főrabbi vezetésével került sor a két széder szertartásra. Klein Iván főkántor kiddusa után Horovitz László, Grünbaum Andor, Elias Avishai (Izrael) és Aratóné Krausz Éva segédkezett a Hággada felolvasásában. A Má nistánot Raj Ráchel és Gyertyános Borbála adták elő. A jó hangulatú széderesték megrendezése Siklós Andorne, a Nőcsoport elnöke valamint Szegő Aliz, Flesch Gábor, Grünbaum Andorné és Darvas György érdeme. A Talmud Tóra növendékei gyermekszédert tartottak, ahol a főrabbi magyarázata után Austerlitz Edina, Karádi István és Koltai Piroska peszachi műsorral kedveskedtek, Lisznyai Mária vezetésével.

Májusban a körzet legidősebb tagját, a 98. születésnapját ünneplő Kaszás Dezsőt először a Tóra előtt, majd a kidduson köszöntötte Raj Tamás főrabbi. Klein Iván főkántor énekelt.

Június 19-én Zelczer Tamás (Jehuda ben Jáákov hakohén) járult először a Tóra elé a zsinagógában Klein Iván főkántor ünnepi felhívására. Az avatóbeszédet Raj Tamás főrabbi tartotta, majd Gerendai Endre énekelte a Halleluját.

Atlasz Miklós síremléke

Szeptember 29-én, egy hónappal 88. születésnapja előtt, rövid szénvédés után elhunyt Atlasz Miklós, a Budapesti Hitközség, majd az Ortodox Tagozat egy évtizeden át volt főkönyvelője, hosszú időn át a Nagyfuvaros utcai templomkörzet elnöke. A vallás tradícióihoz hű pécsi család gyermeke volt. Életének súlyos megpróbáltatásait, a munkaszolgálatot, majd szociáldemokrata meggyőződése miatt a recski tábor borzalmait, nagy fizikai és lelkierővel viselte. Hitvesének, gyermekeinek és azok családtagjainak, unokáinak szeretete vette körül az öregség kiegyensúlyozott éveiben. Dr. Schweitzer József főrabbi és Kálmán Tamás főkántor búcsúztatták.

Szentgyörgyi Ákos (Joszéf Slomo ben Tovija) avatóünnepségét a Nagyfuvaros utcai zsinagóga felújítása miatt a Rabbiképző templomában tartották októberben. Az ifjú szépen énekelte el az áldásokat és a prófétai szakaszt is, majd Tóth Emil főkántor éneke és Kármán György orgonajátéka után Raj Tamás főrabbi beszédében kiemelte az ifjú tehetségét, valamint az édesapa, Szentgyörgyi Róbert áldozatos gondoskodását, aki feleségének, Hajdú Magdolnának elhunyta óta egyedül nevelte gyermekét. A nagyszabású kidduson az avató főrabbi szavai után Beer Iván, a BZSH elnökhelyettese beszélt, majd Streit Sándor elnök a körzet jókívánságait tolmácsolta, és átadta az aranygyűrűt.

Ugyancsak októberben a zsinagóga felújítása miatt a Hősök templomában tartották meg Somlai Dániel (Daniel ben Jákov Cvi) avatási ünnepségét. Az ifjú szépen mondta el a hagyo- mányos áldásokat és a Szukkot félünnepére kijelölt (nem éppen rövid) prófétai szakaszt is. Fekete László főkántor éneke után Raj Tamás főrabbi mondott avatóbeszédet. Az istentisztelet után az örömszülők, Somlai Tibor és felesége nagyszabású kiddust adtak a szép számban megjelentek tiszteletére

A felújítás miatt kissé megkésve, november 10-én este tartották meg a hagyományos Szimhát Tórái halvacsorát. Egyúttal ezzel avatták fel a megújított, hitközségi dísztermet. A Tóravőlegények (Halpern György, Gáspár István és Raj Tamás főrabbi) látták vendégül a hittestvéreket. A vacsora végén a hagyományos asztali áldást Dávid Zohár recitálta.

December első napjaiban Raj Tamást, a Nagyfuvaros utcai zsinagóga főrabbiját, a rabbikar szóvivőjét javasolta a Dohány utcai templom főrabbijául választani ülésén a Budapesti Rabbikar. A Nagyfuvaros utcai körzet elnöke, Streit Sándor ezt tudomásul vette.

Kaszás Dezsőt, a körzet legidősebb tagját köszöntötték zsinagógánkban 98. születésnapja alkalmából. A jubiláns 90 éves korában jött először a templomba, azóta megtanult imádkozni, majd elhatározta, hogy megtanulja a modern hébert is. Ezért Raj Tamás főrabbi a Makkabi Kiadó ajándékaként átadta neki a Héber nyelvkönyv egy példányát.

A Nagyfuvaros utcai körzetben a Talmud Tóra növendékei rendezték meg a Hanukka ünnepséget. A gyertyákat Fodor Imre gyújtotta meg a szokásos bráchák kíséretében, majd mindannyian elénekelték a Máoz curt. Raj Tamás főrabbi tanítása után Koltai Piroska adott elő zeneszámokat, Fodor Imre jiddis dalokat énekelt Lisznyai Mária kíséretével. Ezután rejtvény következett, majd a gyerekek versenyen mérték össze tudásukat, a Talmud Tórában tanultak alapján. Végül uzsonna várta a megjelenteket. A vidám hangulatú est megrendezése Darvas György gondnok munkáját dicsérte.

Közel félévi munka után felújították a Nagyfuvaros utcai zsinagógát. A nagy templom ezentúl – padlófűtéssel – télen is használhatóvá vált.

1994

Január 21-én a péntek esti istentisztelet előtt került sor az újjá avató ünnepségre. Az éppen betegeskedő Klein Iván főkántor helyett Tóth Emil főkántor, valamint az Ádám Mária vezette Goldmark-kórus hangjaira a körzet rabbija, a BZSH, a MAZSIHISZ és a körzet vezetői vonultak be a Tórákkal a templomba, kétoldalt a Lauder-Javne iskola egyik osztálya állt sorfalat. Raj Tamás főrabbi avatóbeszédében a zsinagóga történetéről, megújulásáról és terveiről szólt. Bihari Andor főkántor adott elő egy szombati dalt nagy sikerrel.

Műsoros uzsonnadélután keretében tartották a fák újévének ünnepét. Surányiné Benedikt Vera köszöntő szavai után Raj Tamás főrabbi méltatta az ünnep jelentőségét és mondanivalóját. A műsorban Kézdy György színművész, Szécsi Julianna előadóművész, valamint Zöld Ildikó operaénekes – Litván Gábor zongoraművész kíséretével – szerepelt nagy sikerrel.

Mózes születésének és halálának évfordulójáról Raj Tamás főrabbi tartott emlékbeszédet. Ezután Klein Iván főkántor gyászimája következett, majd a főrabbi felolvasta az elmúlt év során elhunytak neveit. Végül a megjelentek közös Kádist mondtak. Az istentisztelet után a díszteremben hagyományos halvacsorát tartottak.

A Talmud Tóra növendékei és a Nőcsoport közös purimi ünnepséget rendezett. Fodor Imre énekelt héber és jiddis dalokat, Lisznyai Mária kíséretében. Koltai Piroska zeneszámokat adott elő, végül pedig Moritz Schwalbe (Düsseldorf) mutatott be kis műsort jiddis dalokból és vidám versekből. Ezután uzsonna, majd jelmezverseny, vetélkedő és tombola következett.

Lapadus Alexandra (Arad) és Deutsch Georg (Érsekújvár, Frankfurt) a zsúfolásig megtelt zsinagógánkban fogadtak egymásnak örök hűséget márciusban. A szertartást Raj Tamás főrabbi végezte. A vőfély szerepét Schwartz Jakab (Svájc) és Goldstein Ábrahám (Frankfurt) látták el.

Mezei Tamás

Mezei Tamás és Faludi Tamás zsinagógánkban lépett életében először a Tóra elé áprilisban. A prófétai szakasz és az áldások elmondása után Gerendai Endre ünnepi Hallelujája következett. Az avató beszédeket Raj Tamás főrabbi mondta. Az istentisztelet után az örömszülők és Sándor Jenőné (dédi) kiddust adott.

Faludi Tamás

Júniusban járult először a Tóra elé Benő Gábor. Az ifjú szépen mondta el a hagyományos áldást és a prófétai szakaszt. Klein Iván főkántor imája és Raj Tamás főrabbi avató beszéde. után az ünnepelt édesanyja kidduson látta vendégül a híveket.

Szeptemberben rendezte meg bár micvájának 57., házasságának 45. évfordulóját Grünbaum Andor volt főgondnok, aki maga olvasta fel Softim szombatján a prófétai szakaszt. Az ünnepelt által adott kidduson Raj Tamás főrabbi adta át a templom ajándékát. Gerendai Endre zsoltárt énekelt. Végül a jubiláns szólt meghatott szavakkal.

Hanuka előtti pénteken este ünnepi istentisztelet volt, amelyen Vince Ferenc kántor vezetésével először lépett fel a Tálmud Tóra gyermekkórusa. Az istentiszteleten részt vett Faragó János erzsébetvárosi polgármester, a Keresztény-Zsidó Társaság több vezetője és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató.

Szombaton délután – a salesüdeszt és az esti imát követően – Vince Ferenc kántor gyújtotta meg a hanuka-gyertyát, a Máoz curt a gyermekkórus énekelte, majd vidám műsor következett, amelyben Bordás Dezső, Havas Judit és Zöld Ildikó előadóművészek léptek fel, Litván Gábor zeneszerző kíséretében.

1995

Februárjától “Ígéret” címmel a Nagyfuvaros utcai Talmud Tóra növendékei havi folyóiratot jelentettek meg. A 16 oldalas kiadvány tartalmazta Raj Tamás főrabbi köszöntőjét, a diákok korábban elhangzott előadásainak rövidített változatát, helyi híreket, az aktuális ünnepek magyarázatát, valamint a körzet következő havi programját. A kiadvány szerkesztője Bíró Tamás másodéves egyetemi hallgató volt. A folyóirat első számát a körzet minden tagja postán, költségmentesen megkapta.

Ígéret első száma

Zájin Ádár alkalmából emlékistentiszteletet tartottak a nagy templomban, ahol felolvasták az elmúlt esztendőben elhunytak neveit. Ekkor avatták fel a templomban elhelyezett emlékmécseseket is. Az istentisztelet után halvacsora következett, ahol Streit Sándor elnök és a körzet rabbija beszélt, megemlékeztek az elmúlt esztendőben elhunytakról, köztük Siklós Andor elöljáróról és Kaszás Dezsőről, templomunk nesztoráról (99 évesen hunyt el), majd Vince Ferenc és Cser Erzsébet héber dalokat adott elő, Lisznyai Mária kíséretében. Az étkezés utáni imát Jichák Blonder, a Szochnut képviselője mondta.

Mágen István: Áhitat

Zájin Ádár napján avatták fel a zsinagóga előterében kialakított Idősek Klubját. A klubot a Doron Alapítvány (a JOINT közvetítésével), a Talmud Tóra Alapítvány és az Ichtys Alapítvány támogatásával hozták létre. Magén István festőművész Áhítat című nagyméretű olajfestményét, Dávid és Hanna Zóhár pedig egy faliórát ajánlottak fel a klub számára. Az ünnepélyes megnyitón részt vettek a JOINT és a Szochnut munkatársai. Raj Tamás főrabbi köszöntőjében Mózes ismert jelszavát idézte: ״Fiataljainkkal és idősebbjeinkkel együtt megyünk”, amelyhez Jákob ben Asér híres magyarázatát aktualizálta. Az ünnepség végén a JOINT uzsonnán látta vendégül a megjelenteket.

Purim alkalmából nagy sikerű műsoros uzsonnadélutánt tartottak a díszteremben. Vince Ferenc főkántor és Cser Erzsébet énekelt vidám purimi dalokat. Ezután Sas József, a Mikroszkóp Színpad igazgatója szórakoztatta a közönséget.

Április 6-án tartották a BZSH monstre, 5 órás választási közgyűlését. Mester Tibor, a körzet nagy tiszteletben álló elnökhelyettese országos elismertségnek örvendett, és ezért a BZSH és MAZSIHISZ 1995-i választásán az egész magyar zsidóság vezetőjének jelölték, de több forduló után BZSH elnöknek dr. Korn Józsefet, MAZSIHISZ elnöknek dr. Feldmájer Pétert választották. Streit Sándor ugyanakkor a MAZSIHISZ alelnöke lett. Körzeti elnökünk Streit Sándor maradt, távollétében Mester Tibor látta el feladatait.

Kulturális elöljáró dr. Pollák Jenő, a pénzügyekért Feig Tibor és Steuermann Antal feleltek, a Talmud Tóra felügyelője Surányi András, szociális elöljárók Szegő Alice és Mester Tibor, műszaki előadó pedig Róna János lett.

Nádházi György

Májusban Nádházi Györgyöt (Dávid ben Árjé) avatták a zsidó közösség felnőtt tagjává. Az istentisztelet után a bár micvá édesanyja, dr. Dános Éva, és nagyszülei, Dános István és felesége nagyszabású kidduson látták vendégül a megjelenteket.

Szegő Péter

Júliusban avatták bármicvává Szegő Pétert. Az istentisztelet után az örömszülők, Szegő László és felesége nagyszabású kiddust adtak a szép számmal megjelentek számára.

Sáj Mór

Beháálotchá szombatján avatták a zsidó közösség teljes jogú tagjává az izraeli születésű Sáj Mórt. A bár micvá ifjú a hagyományos áldásokat és a prófétai szakaszt énekelte el. A felavatott ifjú édesanyja, Mór Ágnes nagyszabású kidduson látta vendégül a család barátait és a gyülekezetet. Itt a rabbi szavait követően a körzeti elnök távollétében az elnöki feladatokat ellátó Mester Tibor elöljáró köszöntötte a felavatott ifjút.

Augusztusban a templomjáró idős emberek közül huszonheten nyaraltak a balatonfüredi üdülőben a londoni Kálmán fivérek anyagi támogatásának köszönhetően. A körzet gépkocsival rendelkező hívei közül négyen szállították az idős híveket háztól házig. Gerendai Endre és Steuermann Antal szép péntek esti kidust, szombat reggeli Tóra-olvasást, majd a Muszáf imát bezáróan, a Zemireszt is végigvezették az üdülőben.

Nagy ünnepek előtt címmel jótékony célú hangversenyt rendeztek szeptember 19-én, kedden este kántorok és énekművészek közreműködésével a zsinagógában Fekete László, Tóth Emil és Vince Ferenc főkántorok, Fűzfa Júlia és Cser Erzsébet énekművészek közreműködésével. Kísért Lisznyai Mária a Dohány utcai zsinagóga orgonistája és a Héband szefárd zsidó zenekar.

Sóskuti Gabriella és Zinner Zoltán esküvője

Zsinagógában tartotta esküvőjét Sóskúti Gabriella és Zinner Zoltán. Az áldást Raj Tamás főrabbi kérte az ifjú párra, a kántori teendőket Vince Ferenc látta el. Az esküvőt az tette még ünnepélyesebbé, hogy az ifjú pár szülei és nagyszülei is egykor ebben a zsinagógában fogadtak örök hűséget egymásnak.

Julianna Kremer és Horváth Attila

Októberben Julianna Kremer és Horváth Attila templomunkban kötöttek házasságot. Raj Tamás főrabbi és Vince Ferenc kántor végezték a szertartást. Az ifjú pár egy évvel ezelőtt ismerte meg egymást Izraelben, egy ulpánon, ott is élnek, csak a szüleik iránti tiszteletből döntöttek úgy, hogy Budapesten tartják esküvőjüket.

Farkas Judit és Vitrai Balázs tartották esküvőjüket zsinagógánkban. Raj Tamás főrabbi és Vince Ferenc kántor ״adták áldásukat” a frigyre, amelyet az ifjú pár nagyszámú rokonsága és baráti köre örömmel hallgatott végig.

A Szimchát Torai ״vőlegények” Mester György, Mendel Márk és Rózsa Gyula voltak. A körmenet élén égő gyertyákkal két fiatal, Hámori Péter és Szegő Péter vonult. A gyermekek zászlókkal és a nagy mennyiségű eldobott cukorka összeszedésére alkalmas zacskókkal követték a felnőttekét, majd meghallgatták Raj Tamás főrabbi tanítását és átvették Streit Sándor elnöktől a csokoládét. A vőlegények adta halvacsorán az elnök külön köszöntötte Raj Tamás főrabbit a körzetben eltöltött 10. esztendeje alkalmából, és átadta a körzet ajándékát. Cser Erzsébet és Albert Tamás operaénekes adott műsort Oberfrank Pétér kíséretében. Ekkor avatták fel a díszterem új bútorait is. A hangulatos este megrendezése Streit Sándornénak, Darvas György gondnoknak és Cser Erzsébetnek volt köszönhető.

Október 22-én kötött házasságot templomunkban Gárdos Erika és Eppinger Gábor.

Ki Técé szombatján ünnepelte házassági évfordulóját a Grünbaum házaspár, akik 46 évvel ez előtt ebben a zsinagógában vonultak a hüpe alá. Hanuka alkalmából a Talmud Tóra gyermekkórusa Vince Ferenc főkántor vezetésével szerepelt. A Talmud Tóra növendékei műsoros uzsonnadélutánt is rendeztek. A díszteremben a főkántor gyújtotta meg a gyertyákat, majd a körzet főrabbija tartott előadást az újonnan előkerült makkabeus-sírokról. Fehér Amanda, Forgács Anna, Garai Dóra, Lovas Flóra, Pálos Balázs és Szerényi Márta szerepelt nagy sikerrel.

Az Idősek Klubjában tartott összejövetelen Cser Erzsébet és Vince Ferenc hanukai dalgyűjteményét hallgathatták a szép számmal megjelentek. A talmud tórások közül ekkor Hámori Péter és Lovas Flóra szerepelt. A klub törzstagjai ajándékcsomagot kaptak. Az összejövetel házigazdái és szervezői Székely Gézáné gondnok és Raj Tamás főrabbi voltak.

1996

Elhunyt Silber Endre, a körzet tagja, egykori elöljárója. Gyászolták: fia, leánya, menye, bátyja, unokái, násza, rokonai és széles baráti köre.

Gerendai Endrét 70. születésnapja alkalmából számos barátja köszöntötte zsinagógánkban. A jubiláns, aki hosszú ideig a kórus vezetője, majd a Talmud Tóra énektanára volt, ezúttal maga látta el a kántori teendőket és máftirként járult a Tóra elé. Az általa adott kidduson Raj Tamás főrabbi köszöntötte őt és családját, kérve a Mindenható áldását. Streit Sándor elnök és Vince Ferenc főkántor (Gerendai Endre egykori tanítványa) üdvözlő szavai után az ünnepelt megható szavakkal köszönte meg a szívből jövő jó kívánságokat.

1996. februárjától Balázs Györgyi látta el a körzet jegyzői feladatait.

Márciusban köszöntötték Steuermann Antalt, a körzet elöljáróját, korábbi elnökét 80. születésnapja alkalmából. A jubiláns a hagyományos dallammal olvasta fel a tórái szakaszt és a haftarát, majd bőséges kidduson látta vendégül a nagy számban megjelent híveket, barátait, valamint a Zsidó Gimnáziumban vele együtt érettségizett osztálytársait. Itt Raj Tamás főrabbi köszöntötte meleg szavakkal, szólt arról, hogy az ünnepelt a nehéz időkben is vállalta zsidóságát, sokat téve a körzet fejlődéséért. A vezetőség nevében Streit Sándor elnök értékelte Steuermann Antal tevékenységét a körzet életében, akinek tiszteletére Cser Erzsébet vidám bibliai héber dalokat énekelt.

Zájin Ádár alkalmából Raj Tamás főrabbi hagyományosan emlékezett meg az elhunytakról, majd tanítást adott Mózesről és arról, hogy Ádár az utolsó téli hónap, az öröm sokasításának hónapja. A kultúrteremben halvacsorával ünnepeltek a templom elöljárói és a hívek. Raj Tamás a megjelentek tudomására hozta és megindokolta azon döntését, miszerint 1996. májusától korkedvezményes nyugdíjba kíván vonulni, de felajánlotta, hogy, amíg egészségi állapota engedi, akár minden ellenszolgáltatás nélkül is ellátja a főrabbi teendőket. Bejelentése után a templom elöljárói és a hívek közül is többen hangot adtak azon gondolatuknak, hogy feltétlenül ragaszkodnak rabbijukhoz. A parázs hangulatú hozzászólások, észrevételek után a hívek aláírásaikkal tették mindezt nyomatékossá abból a célból, hogy a Hitközség vezetőségét így segítsék abban a ״méltányos és helyes döntésnek” a meghozatalában, amely egyértelműen Raj Tamás főrabbi további tevékenységének engedélyezése lehet csak.

Március 12-én a 33. Nemzetközi Bibliaverseny magyarországi döntőjét Balla Zsolt nyerte, a második Zelczer Tamás, a harmadik helyezett Mezei Tamás lett. Mindhárman a Nagyfuvaros utcai templomban, Raj Tamás főrabbi “segítő szárnyai” alatt lettek bár-micvák.

Győri Zoltán

Trumá szombatján avatták a zsidó közösség teljes jogú tagjává Győri Zoltánt. Vince Ferenc főkántor éneke után Raj Tamás főrabbi a hagyományok jelentőségéről, valamint a részint a nagy múltú kárpátaljai zsidóságból származó család példamutató összetartozásáról, hagyománytiszteletéről szólt. A felavatott ifjú szülei kidduson látták vendégül a család barátait és a gyülekezetet tagjait.

Bánki Artúr

Sábbát Záchorkor lett a zsinagóga teljes jogú tagja Bánki Artúr, akit ott kisgyermekkora óta mindenki jól ismer. A bár micvá ifjú szépen mondta el a hagyományos áldásokat és a prófétai szakaszt. Ezután Vince Ferenc főkántor énekelte az áldást, Raj Tamás főrabbi pedig a család nagyjairól, köztük a nagymamáról, Szegő Artúrnéról, a körzet Nőcsoportjának negyven esztendőn át volt elnök asszonyáról, emlékezett meg. A felavatott ifjú szülei és nagynénje, Szegő Aliz elöljáró nagyszabású kidduson látták vendégül a körzet tagjait és a család barátait. A rabbi szavai után Streit Sándor elnök átadta a Hitközség ajándékát képező aranygyűrűt. Végül Bánki Artúr mondott köszönetét szüleinek, nagynénijének, rokonainak és az őt felkészítő rabbinak.

Sik Ernő

Sik Ernő kántor 76 éves korában elhunyt. Szorgalmas templomjáró, a fiatalok tanítója, vallásához hű ember volt. Sík Ernőnek nem adatott meg, hogy unokák nevelését hallhatta volna öregkorában. Egyetlen gyermeke még kisded korában lelte halálát a gettó pusztító hidegében. Ám mégis tucatnyi fia volt — a ma működő rabbik és kántorok nagy része, hisz ők majd mindannyian nála tanultak. Ernő bácsi saját kezűleg rajzolt ábrákon mutatta be a rituális vágás mikéntjét. Olyan odaadással, istenfélelemmel tanította a fiatalokat, mintha a tulajdon gyermekeit okította volna. Ortodox családból jött, a világhíres pozsonyi jesivát végezte. Ám a világégés után nem tudott hova menni, kereskedőnek állt, de mint szombattartó zsidó, a piacnapok egy részén nem dolgozhatott. Szegénységben éltek feleségével, de a sábbát szentségét nem volt hajlandó megszegni a pillanatnyi jólétért. Amikor már kezdett komolyan rosszra fordulni a sorsuk, akkor kereste meg őt néhai Salgó László főrabbi, hogy jöjjön dolgozni a neológ hitközségbe mint rituális metsző, sajhet. Ernő bácsi vállalta ezt a munkát, hogy a családjának megélhetést biztosítson. Többször mondta viccesen, hogy ő maga nem eszik a saját vágásából, mondván, hogyan ehetne egy ortodox ember egy neológ shitából (vágásból). Sík bácsinak és előtte alig másfél hónappal eltávozott feleségének júliusban az ortodox temetőben volt a sírkőavatása. Egész életét a tanulás és a tanítás foglalta el. Olyan volt ő is, mint egy tóratekercs, amelyből emberöltőkön át lehet tanulni, és szolgálja a végső határig, a szétszakadásig, az elpusztulásig a bölcseledni vágyókat. Méir ben Jichok beteljesítette amit a héber neve neki predesztinált, világított. Mutatta az utat a sötétben bolyongóknak. Kézen fogta fiait, és a tudás csodaszép, fényes birodalmába vezette őket.

Szeptember 10-én Herczog László mohel közreműködéssel családi körülmények között volt Kovács Zsuzsanna és Goldberger Tamás újszülött kisfiának, Dániel Mártonnak (Avraham Herzke) Brit Mila szertartása.

Emlékimák

Novemberben a Talmud Tóra Alapítvány kiadásában szép, új, ízléses kötet jelent meg, Emlékimák címmel, amely tartalmazza a főbb emlékező (mázkír) és temetői imákat héberül és magyarul. A kötet bevezetőjét a zsidó gyászszokásokról a fordító, Raj Tamás főrabbi írta. A kötet végén a Józsefvárosi zsinagóga mintegy 600 tagjának elhunyt hozzátartozói, illetve a körzet volt rabbijainak, vezetőinek héber és magyar neveit olvashatjuk. A könyv több szép illusztrációt és hátoldalán a Nagyfuvaros utcai zsinagóga színes, belső fotóját is magában foglalja. Streit Sándor elnök megnyitója után Raj Tamás főrabbi tartott előadást a hanuka több mint két évezredes történetéről. A gyertyagyújtást Vince Ferenc főkántor végezte a templomi gyermekkórus kíséretével. Az uzsonnadélután műsoros részében Zsolnay Júlia és Garai Róbert színművészek, illetve Fűzfa Júlia énekművész szerepeltek, végül Balla Zsófia, a Kolozsvárról nemrégen áttelepült neves költő olvasta fel zsidó tárgyú verseit. Az Idősek Klubjának ünnepségén Cser Erzsébet énekművész és Vince Ferenc főkántor adtak kedves, szórakoztató műsort. A jól sikerült rendezvények elsősorban Balázs Györgyinek és Székely Gézáné Ildikónak, az Idősek Klubja gondnokának köszönhetők.

Faludi Péter

Zsinagógánkban avatták felnőtté Faludi Sándor és felesége Péter nevű fiát. Az ifjú szépen mondta el a hagyományos áldásokat és a teljes prófétai szakaszt, majd Vince Ferenc főkántor éneke és Radnóti Zoltán rabbijelölt áldása után Raj Tamás főrabbi mondott avatóbeszédet. A szülők nagyszabású kiddusán a főrabbi szavai után Streit Sándor elnök köszöntötte a közösség legifjabb tagját.

December 31-ével Raj Tamás főrabbi, a körzet vallási vezetője megromlott egészségi állapotára tekintettel nyugdíjba ment. Ráadásul decemberben súlyos bokatörést is szenvedett.

1997

Deutsch László főrabbi

A körzet új vallási vezetője 1997. január közepétől Deutsch László (szül. 1953., Mád) főrabbi lett, aki korábban Újpesten látta el hivatását. Deutsch László vallásos ortodox családból származik, édesapja 1967-ben történt elvesztése után került föl Budapestre az Anna Frank Gimnáziumba. A Délibáb utcai zsidó árvaházban élt, de tizenhat évesen már a Thököly úti zsinagógában jom kippurkor egész nap ő volt az előimádkozó. 1971-ben érettségizett, majd kitanulta a rádió- és televízió műszerész szakmát, és 1973-ban került a Rabbiképzőbe. Scheiber Sándor professzor már az első évben megbízta szertartások végzésével, 1980-ban avatták rabbivá. 1980 decemberében Pécsre került Schweitzer főrabbi úr mellé, majd a helyére. Édesanyja betegségét az Egyesült Államokban kellett kezelni, emiatt ő is Amerikába költözött 1983-ban, ahol végül kilenc évet élt. Édesanyja halála után kitöltötte a gyászévet, majd hazatért Magyarországra. 1992. őszén debreceni, 1994-től újpesti rabbi volt.

A januárban indult Talmud Tóra keretében vasárnap délelőttönként 9—12 óra között három csoportban folyt az oktatás Deutsch László főrabbi, Schmelowszki Ágoston és Radnóti Zoltán vezetésével.

Márciusában Rózsa Gyula, a körzet hűséges tagja elhunyt. Hozzátartozója emlékére egy térítőt adományozott a tóráolvasó asztalra. Zájin Ádár istentisztelet keretében Deutsch László főrabbi tanítása után Vincze Ferenc főkántor énekelt. Az ezt követő vacsorán a meghívottak között volt Raj Tamás ny. főrabbi, Csécsei Béla polgármester és Iványi Gábor lelkész, Streit Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a főrabbi Kiss József verseiből adott elő.

Ki Tiszá szombatján köszöntötték Horovitz Lászlót 40. születésnapja alkalmából. Az ünnepelt délelőtt szépen mondta el ״bár micvá-háftaráját”, majd délután salos szöudoton látta vendégül a hittestvéreket, ahol Deutsch László főrabbi méltatta odaadó munkáját, és jókívánságait tolmácsolta az ünnepelt és családja felé. 

Ismét újjáalakult a Nőcsoport, amelynek elnöke Szegő Alice lett, míg a két alelnök Mózes Imréné és Surányiné Benedikt Vera. 

Purim alkalmából Streit Sándor elnök köszöntője után Deutsch László főrabbi mondott ünnepi beszédet. Az ezt követő műsorban a Talmud Tóra növendékei: Padzarisz Diána és Tamás, Fehér Amanda és Dávid, Lovas Nagy Flóra héber dalokat énekeltek, majd Ardó Mária, Csák József, Klementisz Tamás, Varga Viktória, Garai Róbert és Dalos Erika műsora következett. A szünetben a Nőcsoport süteménnyel és üdítővel vendégelte meg a közönséget. Deutsch László főrabbi mondott beszédet, majd vezette le a szédert. A Hággada felolvasásában Fried Izidor, Kovács László és Vince Ferenc vett részt. 

Májusban négyes születésnap volt a körzetben. Vince Ferenc főkántor hívta fel a Tórához Jakab Lászlót 90., Hochfeld Sándort 88. és Korn Andrást 50. születésnapjuk alkalmából. Deutsch László főrabbi külön-külön szólt az ünnepeltekhez, és Isten áldását kérte reájuk. A kiddust Korn András, a Salos szöudotot Hochfeld Sándor adta.

Ugyanezen a napon köszöntötte a Nőcsoport Müller Zsuzsát 20. születésnapja alkalmából. 

Garai Róbert színművész, kilénk tagja május 26-án közreműködött az Izrael Állam nagykövetsége által szervezett “Az igaz magyar emberek” tiszteletére szervezett rendezvényen és a mellékelt dedikált könyvet kapta Joel Alon nagykövettől emlékbe.

Június közepén váratlanul elhunyt Grünbaum Andor, aki egy jámbor, igaz zsidó ember volt. A Nagyfuvaros utcai körzet sámeszeként és gáhéjéként évtizedeken át közreműködött a szertartásokon. Kajhén lévén ünnepekkor düchenolt is. Pótolhatatlan veszteség, mert színfoltja volt a rendezvényeknek. Nem múlhatott el úgy kiddus, hogy valamilyen viccet, vagy régi mondát, történetet ne tudott volna hozzáfűzni a heti szidrához. A hittestvérek mindig nagy örömmel várták, vajon mi újat tud mesélni. Mindenkihez volt egy kedves szava, egy baráti ölelése. Soha nem vitázott senkivel, a segíteni akarás vezérelte életútját. Zsidóságához minden időben ragaszkodott, és zsidó emberhez méltóan élte életét. Végig küzdötte korosztályának minden szenvedését, amelyet a XX. század reá mért. Testvérei közül ő ment el utoljára. Nagyon várta a következő szeptembert, templomunk fennállásának 75. évfordulóját, azon gondolkodott, miként lehetne minél méltóbb ünnepségét rendezni ez alkalomból. Amikor odapillantunk a helyére, ahol ült, mindig eszünkbe jut, hogy ő, a ״Grünbi” már nincs többé. Számunkra, akik ismertük és szerettük, nem halt meg, mert emlékét megőrizzük.

A Nőcsoport vallás kulturális délutánt szervezett. Szegő Alice elnökasszony megnyitója után Deutsch László főrabbi Jób könyvéhez fűződő gondolatait osztotta meg hallgatóival, majd Cser Erzsébet, Kertész Ákos író, Garai Róbert színművész, Hegyi Gábor szerepeltek, Vince Ferenc főkántor héber dalokat énekelt. A zongorakísérő Litván Gábor volt.

75. születésnap

Bensőséges ünnepi esemény színhelye volt 1997. szeptember harmadik vasárnapján a Nagyfuvaros utcai zsinagóga. Ez alkalommal emlékeztek meg felavatásának 75. évfordulójáról. Deutsch László főrabbi ésStreit Sándor, a körzet elnöke ünnepi beszédeit követően az ünnepi műsorban közreműködött Vince Ferenc, a körzet főkántora, a Goldmark-kórus Ádám Mária vezényletével, valamint Cser Erzsébet és Litván Gábor.

Hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után november 29-én elhunyt Gerendai Endre. Temetése december 3-án volt.

1998

Február 24-én a művelődési miniszter Scheiber Sándor-díjjal tüntette ki Raj Tamás ny.főrabbit, a Makkabi Kiadó igazgatóját. A díjat 1995-ben Fodor Gábor akkori művelődési miniszter alapította. A kuratórium elnökeként Schweitzer József országos főrabbi méltatta a kitüntetett kiadói és irodalmi munkásságát.

Pesach első estén Deutsch László főrabbi köszöntötte a résztvevőket, a Haggada felolvasásában Weisz Ferenc főkántor és Fried Izidor vettek részt. A Mánistánát Pandzarisz Diána és Tamás valamint Antal Márk kérdezte. Második este a főrabbi, Fried Izidor és Jakab László olvasták a Haggadatát, Cser Erzsébet az ünnepi liturgiákból énekelt egy dalt. A Mánistanát ekkor a Szabados unokák kérdezték.

Vince Ferencet Deutsch László főrabbi köszöntötte 50. születésnapján.

Emor szombatján avatták felnőtté dr. Antal Péter és dr. Tóth Judit fiát, Márkot, akit Horovitz László készített fel.

Deutsch László főrabbi és Weisz Ferenc főkántor avatták fel Grünbaum Andor volt előimádkozó és Vadas Herman volt körzeti gabe sírkövét. 

Deutsch László főrabbi visszatért az újpesti körzetbe, Radnóti Zoltán ötödéves rabbihallgatóként lett a hitéleti vezető.

Május 18-án a Nagyfuvaros utcai és a Thököly úti körzetet mutatta be az MTV 1 csatornájának „Az utódok reménysége” című műsora, május 21-én  a Duna Televízió „Halld, Izrael!” című műsorában többek között az 1944-es ún. Népszínház utcai zsidó felkelésre emlékeztek.

Egy héttel Savuot előtt szombaton 49 éves korában súlyos betegség után elhunyt Gáspár Istvánné Streit Judit, Streit Sándor elnök nővére.

93 éves korában elhunyt Jakab László, a körzet elöljárója, aki alapításától hűséges látogatója volt zsinagógánknak.

Novemberben előbb „A zsidó hit századai” címmel Schweitzer József országos főrabbi, majd Schőner Alfréd főrabbi „Építsetek nekem szentélyt!” címmel, később Tatár György vallásfilozófus kétrészes előadásának első része volt „Ros Pinna – Zárókő” címmel Franz Rosenzweigről, a diaszpóra utolsó nagy teológusáról, végül Frölich Róbert főrabbi „Az ókori zsidó társadalom változásai a prófétai iratok tükrében” címmel tartott előadást zsinagógánk klubestéin.

1999

Február 7-én Baruch Oberlander tartott templomunkban előadást a Kabbaláról.

Február 21-én „Fejezetek a zsidó kultúra és tudás történetéből” címmel Borsányi Schmidt Ferenc könyvtárigazgató tartott előadást „Haszidizmus és zsidó reneszánsz” címmel.

Gémesi Róbert

Trumá szombatján a Lauder iskolában tartották Gémesi Róbert (Smuel Mendel ben Gávriel) bár micváját. Weisz Ferenc főkántor éneke után Raj Tamás főrabbi, az iskola judaisztikai vezetője mondott avatóbeszédet.

Március 25-én a Budapesti Zsidó Hitközség választási közgyűlésén Pollák Jenőt és Streit Sándort is vezetőségi taggá választották.

Június 15-én a Dohány utcai zsinagógában rabbivá avatták Radnóti Zoltánt és Verő Tamást. A holocaust óta először nyílt lehetőség arra, hogy a Rabbiképző kis zsinagógája helyett a nagytemplomban avassanak rabbikat. Az ünnepségen a magyarországi rabbikar tagjain kívül megjelent Neuman Ernő romániai és Menáchem Meron izraeli főrabbi is. Radnóti Zoltán héberül mondta el köszönő beszédét.

Radnóti Zoltán rabbi avatása

Radnóti Zoltán rabbi (Smuel Cvi ben Ávráhám, szül. 1971. november 18.) érettségi után tanult a jeruzsálemi Héber Egyetemen, vallási főiskolán, a Bnei Brak-i jesivában és az ELTE hebraisztika szakán is. Rabbitanulmányai idején volt rabbijelölt Miskolcon és Újpesten és a Nagyfuvaros utcai zsinagógában. 1993-tól tanított a Nagyfuvaros utcai zsinagóga Talmud Tóráján Raj Tamás főrabbi felkérésére. Első alkalommal a Noé szakaszt leinolta. 1997-ben kitűnő munkájáért elnyerte az Országos Rabbiképző Intézet Misna-pályázat díját, melyet Morgenstern Benő egykori nyíregyházi rabbi emlékére testvére, Miklós ajánlott fel.

Szeptember 28-án Szukkot ünnepén 83 éves korában eltávozott közülünk Steuermann Antal, körzetünk volt elnöke.

Steuermann Családi síremléke