Brandstädter Izsák

Brandstädter Izsák, szül. 1853, galiciai vagy beszarábiai származású kereskedő, kávéház és háztulajdonos, denaturáltszesz-kereskedő, később a Józsefvárosi Bank Igazgatóságának tagja 1886-ban tűnt fel feleségével, fiával és három lányával Budapesten.

1887. év májusában építetteelső kétemeletes házát a VIII.ker. Thökoly u.6. alatti telken.Ezt követően számos telket és házat vásárolt és adott el, illetve épített szerte Budapesten.

1889-ben vásárolta meg a VIII. ker. Kisfaludy-u. 10. és 12. sz. telket és már 1890-ben el is adta. 1890-ben megvette Mandello Károly és Deutsch Antal Koháry-utcai telkét, az V. ker. Lipót-körút 27. sz. telket, Kotző Pál VIII. ker. Kőris utcai telkét, miközben eladott egy másik Lipót körúti telket. 1890-ben már Wertheimer Lajos helyettese volt az Emberbarát egyletben. 1891-ben Somogyi Gyulával társulva megalapította a fővárosi csatorna- és pöcegödör-tisztítási vállalatot és elnyerte a szemét-tisztítási továbbá a házi-és utcai-szemétszállítási jogot a főváros VIII. és részben VII. kerületeire. Ugyanekkor adta el VIII. ker. Üllői úti 70. sz. alatti házát. 1892-ben megvásárolta majd el is adta a VII. ker. Nefelejts utca 24. sz. telket, megvette Zaitsek Alajos VII. ker. Dob utca 82. sz. házát és eladta az V. ker. Koháry utca 17. sz. alatti házát. Az ebből keletkezett jövedelmét ismét telek és házvásárlásokra fordította.

Az 1893-as iskolaszéki választások során tűnt fel közéleti tevékenységével a VIII. kerületben.

1894-ben Brandstädter Izsák megvásárolta Müller Vilmos VIII. ker. Népszínház utca 33. sz. házát. 1894. márciusában már mint az Első Józsefvárosi Emberbaráti Jótékony Egylet­ elnöke egy rendkívüli egyleti ülésen emlékezett meg Kossuth Lajos haláláról. Az Egylet ülése ekkor a VIII. Népszínház u. 4. szám alatt zajlott, az alelnökök Neumann Lipót és Temesváry Manó voltak, pénztárnok Goldberger Ármin, titkár Adler Gyula volt. Szemétszállítási vállalata 1894-ben a téli időre a hóekék és seprő­gépek vontatására szükséges lovak és kocsisok előállítására (napi 8 órán keresztül) 2 frt 70 krt bért számított fel.

1895-ben Brandstädter Izsák szállítási vállalkozó, többszörös háztulajdonos számára épült felegy 3 emeletes eklektikus lakóház aVII. kér. Dob utca 82. sz. alatt. Eredeti terveket nem őriz a Fővárosi Levéltár, nem tudni ki tervezte és építette. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy a Fővárosi Közmunkák Tanácsa (FKT) 1894 és 1896 között kiadott hivatalos jelentése a

kiválóbb fővárosi építkezések közé sorolta a házat. Az első és második emeleten az ablakok alatt balusztrádos mellvéd látható, az ablakok felett füzérdíszítés. Az első emelet középső három ablakát profilozott lemezen nyugvó oszlopszékes, dór jellegű oszlopok fogják közre, felettük ívesen képzett szemöldök- párkányzat. A kapubejárótól jobbra, a ház falán márványtábla örökíti meg, hogy itt jött létre 1906. január 7-én a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége.

Az 1894-ben tulajdonába került Népszínház utca 33. sz./ Nagyfuvaros u.2/a sarok-bérház földszintjén nyitotta meg kávéházát Brandstädter Izsák 1895-ben. Itt működött később Weisz József “Népopera” kávéháza.

Ugyanekkor kezdte építeni háromemeletes bérházát a VIII. ker. Bezerédi u. 9. sz. telken.

A következő 3 évben eladott és vásárolt jó néhány telket és bérházat szerte a fővárosban. 1898. januárjában Reichfeld Izor dr., ismert budapesti ügyvéd feleségül vette Budapesten Brandstädter Izsák háztulajdonos leányát, Róza kisasszonyt. A polgári esküvő tanúi Hűvös József dr. és Bródy Sámuel dr. voltak. A Dohány-utcai templomban az esketést dr. Kohn főrabbi végezte.

Az Első Józsefvárosi Emberbarát Egylet közgyűlésén a VIII. ker. Újvásár-tér 10-ben díszelnöknek Berzeviczy Albert dr., elnöknek Brandstädter Izsák, alelnököknek Temesváry Manó és Weisz Márk, pénztárosnak Goldberger Ármin, ellenőrnek Koch Miksa, gazdáknak Herzfelder Ármin és Tóth Lajos, titkárnak Adler Gyula, egyleti orvosok Schwarz Nándor dr. és Lichtmann Samu dr. lettek megválasztva. 1898-ban az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat tagja lett, majd nyáron megalakult a Budapest-Józsefvárosi bank mint szövetkezet Brandstädter Izsák igazgatósági tagságával a Rákóczy-tér 11 szám alatt.

1899-ben Brandstadter Izsák megnyerte a főváros ellen még 1893-ban indított szemét-pert. A törvényszék és a tábla a vállalkozó követelését elutasította, a kúria azon­ban a követelést jogosnak mondta ki és utasí­totta a törvényszéket, hogy a főváros által fizetendő összeget a vállalkozó javára állapítsa meg.

1899.04.15-én a híradások szerint 10 éves fennállását ünnepelte a fővárosi Vigadóban az Első Józsefvárosi Emberbaráti Jótékony Egyesület, melynek Berzeviczy Albert volt a védnöke. Az ünnep­séget Weisz Márk alelnök nyitotta meg, röviden vázolva az egyesület tízéves történetét, mely után dr. Havass Rezső fővárosi bizottsági tag gyönyörű beszédben magasztalta Brandstädter Izsák elnöknek a közügyek, különösen pedig a jótékonyság térén kifejtett örök érdemeit. Havass beszéde közben lehullott a lepel Brandstadter Izsák olajfestésű arc­képéről, melyet az egyesület festetett tanácsterme részére. Brandstadter meghatóban köszönte meg a szép ovációt és a nap emlékére hatszáz koronás Berzeviczy-alapot létesített. A szép ünnep után dísz­vacsora majd tánc volt. Másnap a VIII. ker. Újvásár-tér 10-ben újraválasztották az Egylet tisztikarát. Az olajfestmény további sorsa számomra ismeretlen.

1899.07.07-én veszedelmes tűz pusztított a délutáni nagy szélviharban a Józsefvá­rosban. A Népszínház utca, Erdélyi utca és Teleki-tér sarkán ekkor készült el egy nagy három emeletes bérpalota. A házba, amely Brandstädter Izsák tulaj­dona volt, augusztus elsején költöztek volna be a lakók, erre az elöljáróság már meg is adta az engedélyt. A tűz úgy keletkezett, hogy a megmaradt fa­hulladékot a napszámos asszonyok a helyett, hogy a kiadott rendelet szerint elhordták volna, a kémény nyílásokban meggyújtották és a széllel széthordott szikrák a padlás ablakain berepültek a padlás térbe, ahol meggyújtották a gerendázatot. A men­tők is kivonultak a tűzhöz, de szerencsére nem akadt semmi dolguk. A tűzoltók eloltották a tüzet.

1900-ban az Első Józsefvárosi Emberbarát Egylet változatlan vezetés mellett tevékenykedett a VIII.ker. Újvásár-tér 10-ben. Brandstädter Izsák ekkor Feuermann Simonné kávés ellen pereskedett, miközben megvásárolt két házat a Síp u.18 és a Wesselényi u. 14 számú épületek találkozásánál. A régi épületeket elbonttatta, majd 1902-1903-ban egy 4 emeletes magyaros díszítésű szecessziós stílusú sarokházat épített Vágó László és Vágó József tervei alapján.

Brandstädter Izsák fővárosi háztulajdonos 1900.08.04-én letette a magyar honpolgári esküt Halmos János polgármester előtt. “Az új magyar ebből az alkalomból 100 koronát adott a szegényéknek”.

A következő 1901. évben az Engel József fia cégtől lefoglalt 1225 hektoliter bort, amelyet dena­turáltak és amelyből a szeszt kifőzik, hektoliter­jét 1 frt 33 krért kiáltották ki, Brandstädter Izsák vette meg a kikiáltási áron. 1901. november 17-én a pesti izr. hitközség (mely tagjai, intézményei, költségvetése szerint a világ egyik legnagyobb ilyen testülete volt) közgyűlése beválasztotta Brandstädter Izsák háztulajdonost tagjai közé. Ugyan ezen a napon jött létre

az a közkereseti társaság, melynek társtagjai Brandstädter Izsák, kávéházi üzlettulajdonos és Kohn Lajos, pálinka-mérő, budapesti lakosok voltak. Üzletük a VIII.ker. Népszínház utca 59. szám alatt volt, a nemrég átadott Brandstädter házban.

Az Első Józsefvárosi Emberbarát Egylet 1903-ban került át a Népszínház u.28/Újvásár tér 10. számú házból a VIII. Szilágyi utca 5 sz. alatti épületbe. A következő években továbbra is Brandstädter Izsák volt az Egylet elnöke és Weisz Márk az alelnök.
1904. áprilisában Brandstädter elnyerte a városi javadalmak bérletének jogát a közélelmezési és közgazdasági bizott­ságtól. Az árverést a fővárosi állás- és hely illetékek (helypénz), a kikötési és kirakó helydíjak és a Dunán érkező árucikkek után való városi vám szedése jogának a bérletére terjedt ki 1+1 évre.

1905. április 24-én alapította a Budapest-Józsefvárosi Bank és Ta­karékpénztár Rt-t (melynek elődje az 1898-ban létrehozott bank-szövetkezet volt) a takarékpénztári és banküzlet keretébe tartozó összes üzletágak művelése céljából 50 évre. Üzlete a VIII., Rákóczy-tér 11. sz. alatt volt. Ugyanakkor Brandstädter Izsák nem felejtkezett meg az orosz zsidók segélyezéséről sem.

Brandstädter Izsák szállítási vállalkozó megrendelésére 1906-ban Kiss Géza építész tervei szerint épült négyemeletes szecesszióba hajló, eklektikus lakóház a Rákóczi út 86. sz. alatt. A kivitelező Paulheim József és Stahulják Iván volt. Gazdagon díszített hullámzó felületű, növény ornamentikájú homlokzat, igényes, szép belső udvar. 1910-ben a szép épületet Brandstädtertől a Magántisztviselők Orszá­gos Nyugdíj Egyesülete vásárolta meg.

1907.07.21-én Karvaly Simon, a budapesti téglagyár és mészégető­gyár Rt igazgatója vezette oltárhoz a Dohány utcai zsinagógában Brandstädter Izsák fővárosi háztulajdonos leányát, Irmát. Az esketési szertartást Hevesi Simon dr. fő­rabbi végezte. 1908.11.07-én Ács Dezső fővárosi kereskedő a Dohány utcai zsinagógában fogadott örök hűséget Brandstädter Izsák fővárosi háztulajdonos leányának, Jetta kisasszonynak.

Brandstädter Izsák háza a Rákóczi út 86. sz. alatt 1910-ben

1911- Brandstädter Izsák, vala­mint Pick Hugó és neje 1000-—1000 koronás alapítványt tettek az izraelita szünidei gyermektelep egyesület javára.

1912-ben alakult a Budapest Józsefvárosi kör részvénytársaság, majd 1913-ban az egyesült denaturált szesz nagykereskedők társasága Brandstädter Izsák részvételével.

1912-ben még eladta Brandstädter Izsák VIII. ker. Vas u. 18. sz, házát dr. Ballagi Aladárnak.

1914-ben megszűnt Brandstädter Izsák Budapest-Józsefvárosi Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósági tagsága. 1915. január 18-án elhunyt.

Brandstádter Izsákot a sors kegyetlensége a háború alatt ragadta el, amikor a nemes lelkű és nagy áldozatkészségű férfiakra olyan nagy szükség van. Brandstádter Izsák mindenütt ott volt, ahol nyomort kellett enyhíteni, ahol szenvedést kellett elviselhetőbbé tenni. Most, hogy a háború áldozatai ezrivel tódultak a fővárosba, a menekültek, de különösen a galíciaiak érdekében indított segélyakcióban a legnagyobb áldozatkészséggel vette ki a részét. A pesti izr. hitközség képviselőtestületének buzgó és mindenben résztvevő tagja volt és nemes lelki-tulajdonságaival általános tiszteletnek és rokonszenvnek örvendett. De őszinte nagyrabecsülé-ssel vették körül a polgárok valláskülönbség nélkül, különösen a nyolcadik kerületben, hol páratlan humánus munkát fejtett ki. Brandstädter Izsák Józsefváros egyik legnépszerűbb polgára volt.

A rákoskeresztúri temető halottasházából folyt le a halotti szertartás, amelyen a nagy és előkelő rokonság tagjain kívül társadalmi életűnk számos notabilitása jelent meg. Ott voltak: Jakabffy Imre titkos tanácsos, a VIII. kerület országgyűlési képviselője, botfái Hűvös Iván vezérigazgató, Havass Rezső dr. és Winterberg Gyula, a Chevra-Kadisa elnöke, udvari tanácsosok, Rózsavölgyi Antal kerületi elöljáró, Réthy Mór műegyetemi tanár, valamint a főváros számos más előkelősége. A Józsefvárosi Kör elnöksége és választmánya, az Emberbarát egyesület testületileg jelent meg a temetésen. Hevesi Simon dr. főrabbi egyházi búcsúztatójában emlékezett meg az elhunytnak a szegénység segítése körüli nagy érdemeiről” (Egyenlőség). Brandstadter Izsák sírhelye a Kozma u. 5-4-23 alatt található.